Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi

Datum: 22.12.2010, Srijeda
NN br. 144/2010

U Pravilniku o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi (Nar. nov., br. 1/10., 44/10., 65/10., 78/10. i 131/10.):

- u čl. 2., st. 1. brojka: »2010.« zamjenjuje se brojkom: »2011.«
- u čl. 7., st. 1. iza riječi: »prethodnoj« riječ: »i« zamjenjuje se riječju: »ili«, a u st. 4. iza riječi: »prethodnoj« dodaju se riječi: »ili tekućoj«, a riječ: » Zakona« zamjenjuje se riječju: » Zakonu«
- u čl. 10., st. 2. riječ: »siječnja« zamjenjuje se riječju: »ožujka«
- u čl. 14a., st. 3. brojka: »2010.« zamjenjuje se brojkom: »2011.«.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 22. prosinca 2010.

Povratak na nove propise