Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima

Datum: 31.01.2020, Petak
NN br. 13/2020

      U Pravilniku o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima (Nar. nov., br. 130/15.), u članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

     »Postupak mirenja pokreće bilo koja stranka u sporu, dostavom pisane obavijesti o sporu (u daljnjem tekstu: obavijest) GSV-u ili mjesno nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poslove rada (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo).«

     U cijelom tekstu Pravilnika o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima, riječ: »ured« u određenom padežu zamjenjuje se riječima: »nadležno upravno tijelo« u odgovarajućem padežu.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. veljače 2020. godine.

Povratak na nove propise