Pravilnik o izmjenama Pravilnika o održavanju građevina

Datum: 16.10.2019, Srijeda
NN br. 98/2019

      U Pravilniku o održavanju građevina (Nar. nov., br. 122/14.) u članku 11. stavku 5. riječi: »2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »2.a i 2.b«.

      U članku 16. stavku 3. riječi: »2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »2.a i 2.b«.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 24. listopada 2019. godine.

Povratak na nove propise