Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora

Datum: 31.01.2020, Petak
NN br. 13/2020

     U Pravilniku o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora (Nar. nov., br. 32/15.) u članku 2. stavku 1. riječi: »uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba, nadležnom za poslove rada« zamjenjuju se riječima: »upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poslove rada«.

     U stavku 2. riječi: »uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba, nadležnom za poslove rada« zamjenjuju se riječima: »upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poslove rada.«.

     Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. veljače 2020. godine.

Povratak na nove propise