Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima

Datum: 31.01.2020, Petak
NN br. 13/2020

      U Pravilniku o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima (Nar. nov., br. 32/15. i 109/19.), u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

      »Ugovor se registrira pri upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poslove rada, prema sjedištu poslodavca kod kojega pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu zasniva radni odnos (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo).«

      U cijelom tekstu Pravilnika o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, riječi: »nadležno tijelo« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo« u odgovarajućem padežu.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. veljače 2020. godine.

Povratak na nove propise