Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra udruga

Datum: 31.01.2020, Petak
NN br. 13/2020

      U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga (Nar. nov., br. 32/15.), u članku 1. riječi: »uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada« zamjenjuju se riječima: »upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poslove rada«.

      U članku 15. stavku 1. riječi: »ured državne uprave u županiji, odnosno ured Grada Zagreba nadležan za poslove rada, dužan je« zamjenjuju se riječima: »upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poslove rada dužno je«.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. veljače 2020. godine.

Povratak na nove propise