Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkom pregledu građevine

Datum: 16.10.2019, Srijeda
NN br. 98/2019

      Pravilnikom su izmijenjene pojedine odredbe Pravilnika o tehničkom pregledu građevine (Nar. nov., br. 46/18.).

      Tehnički pregled građevine u postupku izdavanja uporabne dozvole za građevinu izgrađenu na temelju građevinske dozvole izdane na temelju Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13. i 20/17.), odnosno glavnog projekta za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi na temelju glavnog projekta izrađenog na temelju Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13. i 20/17.), obavlja se sukladno odredbama Pravilnika o tehničkom pregledu građevine (Nar. nov., br. 46/18.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 24. listopada 2019., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise