Pravilnik o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama

Datum: 12.10.2012, Petak
NN br. 113/2012

U Pravilniku o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama (Nar. nov., br. 144/10. do 98/12.) u čl. 9., st. 4. riječi: »15. studenoga 2012.« zamijenjene su riječima: »15. ožujka 2013.«. Ovaj Pravilnik stupa na snagu 12. listopada 2012.

Povratak na nove propise