Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice

Datum: 29.12.2010, Srijeda
NN br. 147/2010

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj bjanko zadužnice s naznakom najviših svota koje se mogu upisati u pojedine vrste te isprave.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Nar. nov., br. 136/05. i 13/10.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise