Pravilnik o osnovici za izračun i način naplate naknade za upravljanje imovinom

Datum: 29.11.2019, Petak
NN br. 116/2019

Pravilnikom se propisuje osnovica za izračun i način naplate naknade za upravljanje imovinom za pokriće tehničkih pričuva koju ima pravo naplatiti mirovinsko osiguravajuće društvo.

U skladu s člankom 84. stavkom 5. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (Nar. nov., br. 22/14., 29/18. i 115/18., dalje u tekstu: Zakon), Društvo ima pravo na naknadu za upravljanje imovinom za pokriće tehničkih pričuva u iznosu do najviše 0,6 % godišnje ukupne imovine umanjene za financijske obveze imovine za pokriće tehničkih pričuva u 2019., 2020. i 2021. godini, a za svaku daljnju godinu najveća stopa naknade umanjuje se za 10 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj godini, zaokruženo na tri decimalna mjesta, sve dok takvim smanjenjem najveća stopa naknade ne dosegne 0,3 %.

Naknada za upravljanje iz ovoga članka obračunava se u skladu s učestalosti vrednovanja imovine, na osnovicu koju čini ukupna imovina za pokriće tehničkih pričuva umanjena za iznos obveza mirovinskog osiguravajućeg društva s osnove ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, a isplaćuje se jednom mjesečno, do kraja mjeseca za prethodni mjesec.

Naknada iz stavka 2. ovoga članka izračunava se na utvrđenu osnovicu primjenom propisanih pojedinačnih koeficijenata godišnjih stopa iz članaka 84. stavka 5. Zakona.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 7. prosinca 2019. godine.

Povratak na nove propise