Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka

Datum: 18.05.2022, Srijeda
NN br. 56/2022

Pravilnikom se propisuju izvješća, porezne prijave, obrasci i podnesci koje trošarinski obveznici, porezni obveznici posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića te posebnog poreza na motorna vozila obvezno podnose uporabom sustava elektroničke razmjene podataka te uvjeti i način ostvarivanja elektroničkog prijenosa podataka i elektroničke komunikacije s Ministarstvom financija, Carinskom upravom.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka (Nar. nov., br. 7/17.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 19. svibnja 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise