Pravilnik o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum: 10.06.2022, Petak
NN br. 67/2022

Pravilnikom se propisuje postupak davanja suglasnosti za dugoročno zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje: općina, grad, županija), refinanciranje, reprogramiranje i izmjena suglasnosti za dugoročno zaduživanje, davanja jamstava županije općini i gradu, davanja suglasnosti na jamstva općine, grada i županije, obvezni sastojci zahtjeva, obvezni prilozi i dokumentacija.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 55/09. i 139/10.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 18. lipnja 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise