Pravilnik o reviziji u društvu za osiguranje

Datum: 20.02.2023, Ponedjeljak
NN br. 20/2023

Pravilnikom se detaljnije propisuju:

– sadržaj revizije za potrebe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa), način i rokovi dostave, kao i razlozi za odbijanje ocjene iz čl. 200. st. 1. Zakona o osiguranju (Nar. nov., br. 30/15. – 151/22.),

– razlozi za odbijanje godišnjih financijskih izvještaja društva za osiguranje odnosno godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja koji su predmet zakonske revizije iz čl. 199. st. 2. Zakona o osiguranju.

Revizorsko društvo obvezno je prvo revizorsko izvješće za potrebe Hanfe iz čl. 2. st. 3. ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajno razdoblje od 1. siječnja 2023. godine. Na revizorsko izvješće za razdoblje do 1. siječnja 2023. primjenjuju se odredbe Pravilnika o reviziji u društvu za osiguranje (Nar. nov., br. 78/16. i 60/19.) koji prestaje važiti stupanjem na snagu ovog Pravilnika.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 28. veljače 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise