Pravilnik o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište

Datum: 30.01.2020, Četvrtak
NN br. 12/2020

      Pravilnikom se propisuje način utvrđivanja naknade za šumu i šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske u postupcima izdvajanja, prijenosa prava ili privremenog zauzimanja šuma i šumskih zemljišta.

      Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju naknade za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu (Nar. nov., br. 72/16.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 7. veljače 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise