Pravilnik o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

Datum: 28.10.2020, Srijeda
NN br. 118/2020

Pravilnikom se utvrđuju visine naknada koje plaćaju:

  1. zračni prijevoznici po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom prometu i
  2. putnici u civilnom zračnom prometu u odlasku.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Naredba o utvrđivanju visine naknade za rad Agencije za civilno zrakoplovstvo (Nar. nov. br. 40/10.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise