Pravilnik o visini naknade za obavljanje tehničkog nadzora i baždarenja brodica

Datum: 31.01.2020, Petak
NN br. 13/2020

      Pravilnikom se određuje naknada za troškove obavljenog tehničkog nadzora odnosno troškove obavljenog baždarenja brodice koja obavlja lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije.

      Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica (Nar. nov., br. 159/13.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. veljače 2020., osim odredbi članka 2. i članka 3. ovog Pravilnika koje se odnose na brodice duljine veće od 12 metara do 15 metara, koje stupaju na snagu 1. siječnja 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise