Pravilnik o vođenju računovodstva društva za dokup mirovine

Datum: 29.12.2022, Četvrtak
NN br. 155/2022

Ovaj Pravilnik uređuje:

– vođenje računovodstva,

– sadržaj, strukturu, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih i tromjesečnih financijskih izvještaja kojima društvo za dokup mirovine izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i druge korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja, promjenama kapitala i novčanim tijekovima,

– druge izvještaje koji se sastavljaju za potrebe nadzora.

Pravilnik o vođenju računovodstva društva za dokup mirovine (Nar. nov., br. 37/16.) prestaje važiti protekom posljednjeg dana roka za dostavu izvještaja za 2022. godinu. Navedeni izvještaji dostavljaju se u obliku i sadržaju propisanim odredbama navedenog Pravilnika, ali na način propisan ovim Pravilnikom.

Ovaj Pravilnik se u cijelosti primjenjuje na izvješća za 2023. godinu prema popisu obrazaca iz Priloga ovoga Pravilnika.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 6. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise