Pravilnik o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova

Datum: 31.01.2020, Petak
NN br. 13/2020

      Pravilnikom se propisuju:

1. najviša dopuštena starost i tehnički uvjeti za upis brodova u upisnik brodova

2. način vođenja upisnika brodova, podatci koji se unose u glavnu knjigu upisnika brodova, obrasci isprava, izvadaka i ispisa iz upisnika brodova te način pristupa državnih tijela i tijela s javnim ovlastima podacima iz upisnika i

3. način i postupak određivanja nacionalnog identifikacijskog broja, imena, oznake i luke upisa broda.

      Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti:

1. Pravilnik o načinu vođenja i podacima koji se unose u upisnike pomorskih objekata, vođenju postupka EOP upisa, obrascima, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis (Nar. nov., br. 124/15.)

2. Pravilnik o načinu, uvjetima i postupku određivanja, označavanja i vođenja evidencije imena i oznaka pomorskih objekata (Nar. nov., br. 124/15.)

3. Pravilnik o sadržaju, obrascima i načinu vođenja brodskih isprava i knjiga brodova trgovačke mornarice SFRJ (Službeni list SFRJ, br. 16/80. i 25/88.)

4. odredbe članka 1. stavka 1. točke 10. – 15. i 17. – 19. Naredbe o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju lučke kapetanije (Nar. nov., br. 5/17.) i

5. Naredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 94/15.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. veljače 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise