Pravne posljedice ukidanja Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana županije

Datum: 12.11.2015, Četvrtak
Klasa: 350-01/15-02/97
Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Povodom vašeg upita o pravnim posljedicama Presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, br. Usoz-96/2012-8 od 28. studenoga, objavljene u Nar. nov., br. 10/15. kojom je ukinuta Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", br. 3/06) skrećemo vam pozornost na odredbu članka 86. stavka 4. Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10., 143/12. i 152/14.). Prema toj odredbi ukinuti opći akt, u konkretnom slučaju predmetna Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, prestaje važiti, danom objave presude Visokog upravnog suda u "Narodnim novinama". Dakle, predmetna Odluka prestala je važiti objavom spomenute Presude u "Narodnim novinama" tj. dana 28. siječnja 2015.
U provedbi Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije to ima za posljedicu da dijelovi tog plana (tekstualni i grafički) koji su izmijenjeni predmetnom Odlukom ostaju onakvi kakvi su bili prije stupanja na snagu te Odluke, a dijelova koji su dopunjeni tom Odlukom više nema. Navedeno, naravno, pod uvjetom da navedeni dijelovi nisu izmijenjeni, odnosno dopunjeni Odlukama o izmjenama i dopunama Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije koje su donesene nakon predmetne Odluke, a u kojem slučaju su ovi dijelovi takvi kakvi su prema Odluci donesenoj nakon predmetne Odluke. To znači da je sadržaj (tekstualni i grafički) Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije onakav kakav je prema Odluci o donošenju Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", br. 6/03), Zaključku o usklađenju Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", br. 3/05), Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", br. 7/10), Zaključku o ispravci greške u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", br. 4/12) i Odluci o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", br. 9/13). Dakle, nakon objave spomenute presude tj. od 28. siječnja 2015. na snazi je (važi) Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", br. 6/03, 3/05, 7/10, 4/12-ispravak i 9/13.).
    Obzirom na opseg i sadržaj Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", br. 3/06) njenim ukidanjem je, po svemu sudeći, došlo do neusklađenosti prostornih planova niže razine s tim planom. Kraj takvog stanja stvari, a imajući u vidu odredbu članka 61. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 153/13.) prema kojoj prostorni plan niže razine mora biti usklađen s prostornim planom više razine, mišljenja smo da je nužno poduzeti mjere potrebne za međusobno usklađenje navedenih prostornih planova. Ovo usklađenje moguće je provesti na dva različita načina. Prvi je način donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije kojima će taj plan dobiti sadržaj, odnosno planska rješenja kakva bi imao da nije ukinuta predmetna Odluka. Pri tome, imajući u vidu vaš upit, posebno ističemo da u navedenu svrhu nije moguće donijeti po sadržaju i opsegu potpuno istu odluku kao što je bila ukinuta Odluka jer je Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije nakon donošenja te Odluke mijenjan i dopunjavan. Međutim, mišljenja smo da nema zapreke da se potrebne izmjene i dopune uvrste u Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije čija je izrada, kako navodite u tijeku, naravno nakon što se izvrše potrebne izmjene i/ili dopune Odluke o izradi predmetnih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Dakle, prilikom izrade potrebnih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije u navedenu svrhu potrebno je imati u vidu njegov važeći sadržaj. Drugi mogući način je usklađenje svih prostornih planova niže razine s važećim Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije. Naravno, ovisno o potrebama moguća je i kombinacija navedenih načina.
    Do usklađivanja spomenutih prostornih planova u njihovoj primjeni i provedbi potrebno je voditi računa o tome da se primjenjuje, odnosno provodi Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije koji je na snazi te da se prema odredbi članka 123. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju u slučaju protivnosti prostornog plana niže razine prostornom planu više razine prilikom izdavanja akta za provedbu prostornog plana primjenjuje prostorni plan više razine. Isto pravilo propisano je na odgovarajući način i odredbom članka 102.a Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.), a po kojem se Zakonu dovršavaju postupci donošenja i provedbe prostornih planova započeti u vrijeme važenja istog. Prema toj odredbi u slučaju protivnosti dijela dokumenta prostornog uređenja užega područja dijelu dokumenta prostornog uređenja širega područja u postupku izdavanja lokacijske dozvole, rješenja o promjeni namjene građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja te građenju građevina i provođenju zahvata u prostoru određenih pravilnikom iz članka 209. stavka 5. toga Zakona primjenjuje se dio dokumenta prostornog uređenja širega područja.

 

Povratak na mišljenja