Pravo na odbitak PDV-a kada objekt gradi trgovačko društvo kojeg je osnovala općina

Datum: 23.03.2011, Srijeda
Klasa: 410-19/11-01/40
Davatelj: Porezna uprava

Općina namjerava ulagačima omogućiti gradnju različitih objekata na zemljištu u njezinu vlasništvu. Prema razvojnom programu, planira se gradnju višenamjenskog objekta, a korisnik će dijela objekta (zakupoprimac) biti i dječji vrtić. Općina bi prenijela zemljište na društvo (Razvojnu agenciju), također u njezinu vlasništvu, koja bi snosila sve troškove gradnje. Objekt bi bio vlasništvom društva, te bi ga se iznajmilo općini ili drugim subjektima, a jedan bi od mogućih korisnika bio dječji vrtić.

Ako bi, pak, zemljište ostalo u vlasništvu općine, investitor Razvojna agencija zaključila bi s općinom ugovor o pravu građenja na 10 godina, a po završetku gradnje (do isteka ugovora o pravu građenja) višenamjenski bi se objekt iznajmljivalo općini ili drugim subjektima, s tim da bi jedan od korisnika bio dječji vrtić.

Prema čl. 3. st. 4. Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 47/95. – 94/09.), isporukom se dobara ne smatra isporuku zemljišta (poljoprivrednoga, građevinskog, izgrađenog ili neizgrađenog), pa ako općina prenese zemljište u vlasništvo Razvojne agen¬cije doći će do oporeziva prometa nekretnina, prema čl. 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 153/02. i 22/11.). Prometom se nekretnina prema Zakonu, smatra svako stjecanje vlasništva nekretnine u Hrvatskoj.

Razvojna agencija u sustavu PDV-a, kao investitor višenamjenskog objekta, ima pravo na odbitak PDV-a (pretporeza) što joj ga zaračunaju dobavljači pri gradnji objekta, ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 20. Zakona i čl. 133. Pravilnika o PDV-u (Nar. nov., br. 149/09.), iako je dio objekta namijenjen davanju u zakup poslovnog prostora, pa i za djelatnost dječjeg vrtića. Razvojna je agencija na uslugu davanja u zakup poslovnog prostora obvezna obračunavati PDV. Sukladno čl. 280. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96. – 153/09.), pravo je građenja ograniče¬no stvarno pravo na nečijem zemljištu, što ovlašćuje nositelja da na površini toga zemljišta ili ispod nje ima vlastitu zgradu, a to mora trpjeti svagdašnji vlasnik toga zemljišta.

Pravo građenja u pravnom je pogledu izjednačeno s nekretninom. Zgrada sagrađena na zemljištu opterećenom pravom građenja, pripadnost je toga prava.

Članak 281. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugima stvarnim pravima propisuje da je nositelj prava građenja i vlasnik zgrade koja je pripadnost toga njegovog prava, a u pogledu zemljišta opterećenog pravom građenja ima ovlasti i dužnosti plodouživatelja. Stavak 2. istog članka propisuje da je nositelj prava građenja obvezan vlasniku zemljišta plaćati mjesečnu naknadu za zemljište u vrijednosti prosječne zakupnine za takvo zemljište, ako nije određeno nešto drugo. S obzirom da nositelj prava građenja ima vlasničko pravo raspolaganja sagrađenom nekretninom (građevinom), ona može biti predmet oporezivanja u svim oblicima stjecanja nekretnine.

Sukladno tome, ako općina koja nije u sustavu PDV-a sudjeluje u gradnji građevine unosom zemljišta te s investitorom - Razvojnom agencijom koja je u sustavu PDV-a zaključi ugovor o pravu građenja na 10 godina. Agencija ima pravo na odbitak pretporeza što su joj ga zaračunali dobavljači pri gradnji građevine, ispuni li se uvjete iz članka 20. Zakona i članka 133. Pravilnika o PDV-u, neovisno o tome što će se dio objekta iznajmljivati za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića.

Nakon isteka ugovora o pravu građenja, ako se građevinu prenosi u stvarno vlasništvo općine, nastat će isporuka kakva podliježe oporezivanju, a Razvojna agencija obvezna je na obavljenu isporuku općini zaračunati PDV, sukladno čl,2. st. 1. točka 1a. Zakona prema kojoj se porez plaća na isporuke svih vrsta dobara (proizvodi, roba, novosagrađene građevine, oprema i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu što ih poduzetnik obavi u gospodarskoj ili drugoj djelatnosti.

Ako do isteka ugovora o pravu građenja Agencija iznajmljuje višenamjenski objekt, obvezna je zaračunati porez, neovisno o tome kome se, i za kakve namjene, iznajmljuje objekt, što vrijedi i za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića.

Povratak na mišljenja