Pravo na odbitak pretporeza

Datum: 30.11.2022, Srijeda
Klasa: 410-19/22-02/87
Davatelj: Porezna uprava

Republika Hrvatska, kao država članica Europske unije, obvezna je primjenjivati sudsku praksu Suda Europske unije (dalje: Sud EU) nadležnog za tumačenje odredbi Direktive Vijeća 2006/112/EZ (dalje: Direktiva o PDV-u), koje su implementirane u Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 148/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, Rješenje USRH 99/13, 153/13; dalje: Zakon o PDV-u). U tom pogledu, ukazujemo na presudu Suda EU od 10. veljače 2022. godine u predmetu C-9/20 Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136.

U spomenutoj presudi u predmetu C-9/20 Sud EU tumači primjenu odredbe članka 167. Direktive o PDV-u, koja je preuzeta odredbom članka 57. stavka 1. Zakona o PDV-u. Odluka Suda EU u toj presudi glasi: „Članak 167. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, kako je izmijenjena Direktivom Vijeća 2010/45/EU od 13. srpnja 2010., treba tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis kojim se predviđa da pravo na odbitak pretporeza nastaje već u trenutku izvršenja transakcije u slučaju kada, u skladu s nacionalnim odstupanjem na temelju članka 66. prvog stavka točke (b) Direktive 2006/112, kako je izmijenjena Direktivom 2010/45, obveza obračuna PDV‑a u odnosu na isporučitelja nastaje tek u vrijeme naplate naknade, a naknada još nije plaćena.“.

Iz spomenute presude Suda EU u predmetu C-9/20 proizlazi da porezni obveznik, koji primjenjuje redovni postupak oporezivanja ili postupak oporezivanja prema naplaćenoj naknadi, kada primi račun za isporuku ili uslugu koju mu je obavio porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenoj naknadi, može odbiti pretporez tek kada tom dobavljaču plati račun, te da odluka Suda EU nije ograničena na konkretni slučaj.

Radi pravilne primjene presude Suda EU u predmetu C-9/20 u postupanju Porezne uprave u Republici Hrvatskoj i tumačenju postojećih odredbi hrvatskog Zakona PDV-u, a s obzirom da iz te presude proizlazi značajna promjena u postupanju vezano uz utvrđivanje trenutka nastanka prava na odbitak pretporeza poreznih obveznika koji primjenjuju redovni postupak oporezivanja, zatraženo je službeno tumačenje navedene presude na razini Europske komisije, Opće uprave za oporezivanje i carinu, Odbora za PDV.

Prema zaključku sa 121. sastanka Odbora za PDV, vezano uz primjenu presude Suda EU u predmetu C-9/20, stajalište Europske komisije je da „članak 167. Direktive o PDV-u povezuje trenutak nastanka prava na odbitak PDV-a i trenutak nastanka obveze obračuna tog PDV-a. Od tog pravila nije moguće odstupiti osim ako Direktiva o PDV-u ne predviđa tu mogućnost. Slijedom toga, PDV koji se naplaćuje na isporuke robe i usluga koje obavljaju porezni obveznici koji primjenjuju postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama iz članka 66. točke (b) Direktive o PDV-u njihovi kupci mogu odbiti samo ako od njih primi taj PDV kao dio plaćanja za obavljene isporuke. Države članice u ovom slučaju ne mogu predvidjeti drukčije pravilo za odbitak PDV-a.“

S obzirom na dosadašnje postupanje prema kojem je porezni obveznik koji primjenjuje redovni postupak oporezivanja mogao koristiti odbitak pretporeza temeljem računa primljenog od poreznog obveznika koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama bez obzira je li taj račun bio plaćen, napominjemo da se od 1. prosinca 2022. godine ne primjenjuju odgovori Porezne uprave kojima je dano takvo tumačenje odredbe članka 57. stavka 1. Zakona o PDV-u. Postupanje na način da porezni obveznik, kada primi račun za isporuku ili uslugu koju mu je obavio porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenoj naknadi, može odbiti pretporez tek kada tom dobavljaču plati račun, primjenjuje se u praksi od 1. prosinca 2022. godine.

Povratak na mišljenja