Pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja supruga

Datum: 14.08.2019, Srijeda
Klasa: 410-01/19-01/94
Davatelj: Porezna uprava

Vezano za upit Porezne obveznice o pravu na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja supruga koji ima odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, nije zaposlen, a zdravstveno osiguranje plaća si sam, odgovaramo u nastavku s osnove poreza na dohodak.

Prema članku 14. i članku 17. stavku 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16 i 106/18; dalje u tekstu: Zakon), pravo na uvećani osobni odbitak ostvaruju fizičke osobe koje uzdržavaju djecu i druge uzdržavane članove uže obitelji (bračni drug, roditelji poreznog obveznika, maćehe odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava, djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu, dalje u tekstu: uzdržavani članovi) čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 15.000,00 kuna (cenzus) na godišnjoj razini izračunan kao šesterostruki iznos osnovice osobnog odbitka.

Iznimno od navedenoga, a sukladno članku 17. stavku 2. Zakona, pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove, u cenzus ne ulaze: primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatak za djecu, novčane potpore utvrđene u iznosu koji je zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore propisan kao iznos ispod kojeg se ne može isplatiti novčana potpora, potpore za novorođenče, odnosno primitak za opremu novorođenog djeteta, obiteljske mirovine djece nakon smrti roditelja, primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji, darovanja od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu, prema članku 8. stavku 1. točki 4. Zakona i/ili naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja do propisanih iznosa na koje se sukladno odredbama Zakona ne plaća porez na dohodak.

Također, prema članku 14. stavcima 3 i 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/17, 128/17, 106/18 i 1/19; dalje u tekstu: Pravilnik) rezident može koristiti osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu iz članka 14. Zakona koji žive u inozemstvu. U tom slučaju obvezan je dokazati da postoje uvjeti za korištenje tog dijela osobnog odbitka prema članku 17. stavku 1. Zakona, odnosno predočiti o tome isprave koje je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu prema članku 63. stavku 2. Pravilnika. Navedene isprave, koje ne smiju biti starije od šest mjeseci, rezident je obvezan priložiti svojoj godišnjoj poreznoj prijavi odnosno ako godišnju poreznu prijavu nije obvezan podnijeti, dostaviti na uvid najkasnije do kraja veljače tekuće za prethodnu godinu nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu koja izdaje poreznu karticu – Obrazac PK, ako za te članove uže obitelji koristi osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada. Rezident je obvezan svaku promjenu u svezi s uzdržavanim članovima uže obitelji i/ili djece i/ili invalidnosti koja utječe na visinu osobnog odbitka prijaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Nadalje,  napominjemo da pravo uvećanja osobnog odbitka ostvaruje i nerezident prema članku 16. Zakona, kojem se ostvareni dohodak umanjuje za osnovni osobni odbitak za mjesece u kojima ostvaruje dohodak u tuzemstvu, a iznimno, rezidentu države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, osim Republike Hrvatske koji u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak prema članku 5. Zakona, može u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave ili u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak koristiti i osobni odbitak za uzdržavanu djecu i uzdržavane članove uže obitelji za cijelo porezno razdoblje, uz uvjet da vjerodostojnim ispravama dokaže da navedeni dohodak ostvaren u Republici Hrvatskoj čini najmanje 90% njegova ukupnog (svjetskog) dohotka ostvarenog u poreznom razdoblju i da je isti izuzet ili oslobođen oporezivanja u državi članici čiji je rezident.

Sukladno navedenome, porezni obveznik, rezident i nerezident, može ostvariti pravo na uvećani osobni odbitak odnosno uvećani neoporezivi dio dohotka po osnovi uzdržavanog člana uže obitelji ako uzdržavani član, rezident i nerezident, ne ostvaruje više od utvrđenog cenzusa od 15.000,00 kuna na godišnjoj razini, ili ako ostvaruje primitke koji ne ulaze u cenzus, uz uvjete i na način kako je prethodno navedeno.

Povratak na mišljenja