Predaja obrasca PD u elektroničkom obliku

Datum: 30.03.2012, Petak
Klasa: 410-01/12-01/76
Davatelj: Porezna uprava

Sukladno čl. 63. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08. i 18/11.), porezna prijava podnosi se na obrascu, pri čemu je u st. 6. istoga članka za određene skupine poreznih obveznika propisana obveza podnošenja poreznih prijava ili drugih podataka potrebnih za oporezivanje elektronički.

Pravilnik o podnošenju poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem (Nar. nov., br. 51/11. i 62/11. – ispr.) propisuje porezne prijave i druge podatke bitne za oporezivanje što ih poduzetnici iz čl. 63. st. 6. OPZ-a obvezno podnose elektronički te uvjete i način elektroničkog prijenosa podataka i komunikacije s Poreznom upravom.

Na temelju čl. 63. st. 6. OPZ-a i čl. 2. st. 2. Pravilnika, od 1. siječnja 2012., obveznici razvrstani u srednje ili velike poduzetnike sukladno Zakonu o računovodstvu, te obveznici PDV-a s godišnjom vrijednošću isporuka dobara i obavljenih usluga (oporezive i izvozne isporuke) većom od 800.000,00 kn, i to prema pokazateljima utvrđenima posljednjeg dana poslovne godine što prethodi godini za koju se sastavlja porezne prijave ili druge podatke nužne za oporezivanje, prijavu poreza na dobit moraju podnositi putem sustava ePorezna u obliku elektroničkog Obrasca ePD.

U vezi s upitom valja istaknuti kako je u čl. 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 80/10.), što je na snazi od 1. srpnja 2010., propisano da obveznik koji je prema računovodstvenim propisima razvrstan u velike i srednje poduzetnike obvezno podnosi prijavu poreza na dobit elektronički.

Članak 207. st. 1. t. 22. i st. 2. te čl. 209. OPZ-a propisuju novčanu kaznu za osobu koja počini prekršaj jer nije elektronički podnijela poreznu prijavu ili druge podatke nužne za oporezivanje, iako je to bila obvezna učiniti, uz moguće izricanje zaštitne mjere.

Onoga tko, unatoč pripisanoj obvezi, ne podnese poreznu prijavu ili druge podatke nužne za oporezivanje na spomenuti način (čl. 63. st. 6. OPZ-a), kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 500.000,00 kn, a odgovornu osobu u pravnoj osobi za jednak prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 do 100.000,00 kn.

Ako obveznik u roku od dvije godine nakon počinjenja ovog prekršaja počini jednak prekršaj, može mu se, osim novčane kazne, izreći i zaštitnu mjeru zabrane obavljanja zvanja te određenih djelatnosti, poslova ili dužnosti.

Slijedom rečenoga, ako obveznik nakon 1. siječnja 2012. osobno dođe u Poreznu upravu radi predaje podneska kojeg je obvezan slati u sustavu ePorezna, službena osoba Porezne uprave koja primi podnesak mora ga usmeno upozoriti na obvezu slanja obrasca putem sustava ePorezna i na pravne posljedice ako propusti podnesak poslati sukladno propisu. Ako obveznik nakon usmenog priopćenja ipak zahtijeva da se njegov podnesak primi, službena osoba podnesak mora primiti i sastaviti službenu zabilješku o usmenom priopćenju kojim je obveznik upozoren na obvezu slanja dokumenta uz primjenu sustava ePorezna te na pravne posljedice ako ne postupi sukladno obvezi.

Ako nakon 1. siječnja 2012. obveznik dostavi podnesak poštom, mada je imao obvezu dostaviti ga uz primjenu sustava ePorezna, Porezna uprava će ga pisano upozoriti na obvezu slanja putem sustava ePorezna i na pravne posljedice propuštanja slanja podnesaka što ih podržava sustav ePorezna sukladno propisu.

Nakon 1. siječnja 2012. dakle, Porezna uprava nastavit će primati sve podneske prema vlastitoj nadležnosti i djelokrugu rada, uključivši podneske što ih obveznici dostavljaju u pisanome obliku, premda su obvezni slati ih uz primjenu sustava ePorezna, te će na osnovi toga utvrđivati prava i obveze obveznika sukladno zakonu.

Ako ispostava Porezne uprave pritom utvrdi da poduzetnik, unatoč obvezi, nije podnio poreznu prijavu ili druge podatke nužne za oporezivanje elektronički, podnijet će optužni prijedlog radi pokretanja prekršajnog postupka nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Porezne uprave – Odjelu za prekršajni postupak Područnog ureda.

Imajući u vidu sadržaj upita, ovdje treba istaknuti prednosti za obveznika od slanja prijava i izvješća Poreznoj upravi uz primjenu sustava ePorezna. Taj sustav, naime, omogućuje dostavu podnesaka u realnome vremenu te smanjenje troškova na ime papirne dokumentacije – radi brže pripreme dokumentacije, neplaćanja poštarine i stoga što ne mora osobno dolaziti u nadležan ured Porezne uprave. Sustav se, osim toga, temelji na preporukama Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) koja ističe da takav način komunikacije omogućuje ekonomičnije i brže ispunjavanje obveza te učinkovitije postupanje Porezne uprave.

Zakon o izmjenama i dopunama OPZ-a (Nar. nov., br. 18/11.) na snazi je od 9. veljače 2011., s tim da je čl. 1. zamijenio prijašnji čl. 63. st. 6. OPZ-a (Nar. nov., br. 147/08.), jer je propisana obveza podnošenja poreznih prijava ili drugih podataka nužnih za oporezivanje elektronički za određene skupine poreznih obveznika stupila na snagu 1. siječnja 2012.

Smatramo stoga da je obveznicima bio ostavljen dostatan rok za prilagodbu poslovanja i stvaranje tehničkih preduvjeta za podnošenje poreznih prijava i drugih podataka na suvremen način, to prije što se pri donošenju propisa vodilo računa o minimalnim uvjetima kakve valja ispuniti, kako bi se osiguralo jednostavnu, zaštićenu elektroničku komunikaciju.

Napominjemo kako je Središnji ured donio Uputu, klasa: 011-01/10-01/224, ur. broj: 513-07-21-01/11-17, od 13. srpnja 2011., o radnjama i mjerama što ih poduzima Porezna uprava u pogledu obveze podnošenja poreznih prijava i drugih podataka bitnih za oporezivanje uz primjenu sustava ePorezna. Uputa je dostavljena svim područnim uredima Porezne uprave i u njoj je, uz ostalo, utvrđeno i obvezno postupanje ustrojstvenih jedinica Porezne uprave ako obveznik nakon 1. siječnja 2012., nastavi dostavljati podneske u pisanom obliku.

Povratak na mišljenja