Predaja obrazaca za potpore na područjima posebne državne skrbi do 15. III.

Datum: 14.03.2013, Četvrtak
Autor: Š.G.

U skladu s odredbama Zakona o područjima posebne državne skrbi (Nar. nov. br. 86/08. i 57/11.), Pravilnika o ostvarivanju porezne olakšice obveznika poreza na dobit na područjima posebne državne skrbi (Nar. nov. br. 53/10 i 122/10.), Zakona o obnovi 44/01., 90/05., 80/0., 38/09.) i Pravilniku o ostvarivanju porezne olakšice obveznika poreza na dobit na području Grada Vukovara (Nar. nov. br. 53/09., 122/10.) porezni obveznici koji žele ostvariti poreznu povlasticu trebaju predati prijavu za ostvarivanje prva tzv. “Porezna olakšica za obveznike poreza na dobit koji djelatnost obavljaju na područjima posebne državne skrbi” (Obrazac POPPDS, odnosno POGV) do 15. ožujka ove godine Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU odnosno Ministarstvu gospodarstva kako bi mogli ostvariti svoja prava na porezne olakšice.

Porezne olakšice predviđene su u svoti od 200.000,00 eura u roku od tri godine odnosno za djelatnost cestovnog prometa u svoti od 100.000,00 eura u roku od tri godine.

Propisanim rokom daje se mogućnost mjerodavnom ministarstvu da do krajnjeg roka za predaju porezne prijave donese odluku po prihvaćanju tako obračunanih olakšica odnosno njihovom odbijanju i o tome pisano izvijesti poreznog obveznika koji u svoju redovnu godišnju poreznu prijavu može unijeti odobrenu svotu porezne olakšice u red. br. te ostvariti svoje zakonsko pravo na smanjenu svotu poreza na dobitak.

Povratak na vijesti