Prenošenje godišnjeg odmora u slijedeću kalendarsku godinu prema odredbama novog Zakona o radu

Datum: 12.05.2010, Srijeda
Autor: D. P.

Institut prenošenja godišnjeg odmora u slijedeću kalendarsku godinu do stupanja na snagu novog Zakona o radu bio je uređen odredbama Zakona o radu iz 1995 (stari ZR).

Odredba starog ZR-a., kao uvjet za prenošenje neiskorištenog dijela godišnjeg odmora iz prethodne godinu u iduću, propisivala je "efektivni" rad radnice od najmanje 6 mjeseci u godini koja prethodi godini u kojoj se radnica vratila na rad.

Kako odredba novog ZR-a, kojom je sada uređeno pitanje prenošenja godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu, kao uvjet za prenošenje godišnjeg odmora više ne propisuje obvezu navedenog šestomjesečnog (efektivnog) rada, u slučaju kada je radnik/radnica cijelu tekuću godinu bila na "bolovanju" ili na rodiljnom, roditeljskom ili posvojiteljskom dopustu dolazi do primjene odredba novog ZR-a, kao povoljnijeg prava za radnicu (čl. 7. st. 3. novog ZR-a).

Dakle, radnica ima pravo prenijeti neiskorišteni dio godišnjeg odmora (ili cijeli godišnji odmor) koji je u 2009. godini prekinut ili nije korišten zbog bolesti ili korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust, i iskoristiti ga do 30. lipnja 2010. godine.

Detaljnije o problematici godišnjih odmora prema novom Zakonu o radu možete pročitati u našem časopisu RRiF 6/2010

Povratak na vijesti