Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 8.2022, str. 184
Stručne informacije

rrif - 8.2022, str. 178
Novi propisi

rrif - 8.2022, str. 174
Stanje gospodarstava zemalja EU-a i Hrvatske krajem prvog polugodišta 2022. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Potrošačke cijene RH i EU a Industrijska proizvodnja RH i EU a u travnju 2022 godine Rast ...

rrif - 8.2022, str. 167
Pravni interes kao procesna pretpostavka za izjavljivanje žalbe u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Pravo na žalbu u postupku javne nabave uključuje pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi te je stoga i ...

rrif - 8.2022, str. 163
Sportske udruge u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Sportskim udrugama u smislu posebnog zakona smatraju se one udruge koje se osnivaju radi obavljanja sportskih djelatnosti Na njih se ...

rrif - 8.2022, str. 158
Uprava društva s ograničenom odgovornošću – ovlasti i odgovornost
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Autorica u ovom članku nastavlja s obradom tematike uprave društva s ograničenom odgovornošću razmatrajući za praksu bitna i aktualna pitanja ...

rrif - 8.2022, str. 151
Pravo građenja: neka praktična pitanja
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Pravo građenja u RH dobro je poznat institut koji je dosta raširen u praksi Njegovo praktično značenje sve je više ...

rrif - 8.2022, str. 146
Aktualna pitanja neplaćenog dopusta
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Neplaćeni dopust kao pravo radnika iz radnog odnosa odobrava se i koristi na način i u slučajevima utvrđenim zakonom i ...

rrif - 8.2022, str. 141
Fiskalizacija – pitanja i odgovori
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Fiskalizacija je neizostavni dio svakodnevnog poslovanja poduzetnika Riječ je o obveznicima poreza na dobitak i poreza na dohodak čija djelatnost ...

rrif - 8.2022, str. 132
Označavanje neprehrambenih proizvoda
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Neprehrambeni proizvodi koji se stavljaju na tržište moraju biti označeni propisanim podatcima na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu najmanje s ...

rrif - 8.2022, str. 122
Specifičnosti u JOPPD-u kod obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obrta poljoprivrede i šumarstva te ostalih slobodnih zanimanja samostalni su osiguranici u okviru mirovinskog i ...

rrif - 8.2022, str. 119
Zatezne i ugovorne kamate za drugo polugodište 2022. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Stope zateznih kamata najviše dopuštene ugovorne kamatne stope te kamatne stope koje se primjenjuju kada su kamate ugovorene ali nije ...

rrif - 8.2022, str. 117
Izvješćivanje o održivom poslovanju i o sigurnosti vozila
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Nova pravila izvješćivanja o utjecaju na okolinu za velike kompanije Uloga pomagača u olakšavanju utaje poreza Poduzetnici se žale ...

rrif - 8.2022, str. 116
Izvještavanje o prihodima i rashodima koji se rijetko ponavljaju (izvanredni prihodi i rashodi)
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Svrha rasprave jest dobiti povratne informacije od članova Odbora za međunarodne računovodstvene standarde IASB kao podlozi budućoj raspravi IASB a ...

rrif - 8.2022, str. 109
Revizorski postupci pri obavljanju uvida u financijska izvješća
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Financijski izvještaji neprofitne organizacije pod određenim uvjetima podliježu provjeri financijskih izvještaja odnosno uvidu u financijska izvješća Osim toga iako društvo ...

rrif - 8.2022, str. 103
Odbitak pretporeza
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s utvrđivanjem prava na odbitak pretporeza u okolnostima kada nije ...

rrif - 8.2022, str. 96
Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima iz trećih zemalja
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o povratu PDV a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU a U ovome članku ...

rrif - 8.2022, str. 84
Porezni položaj nabave i isporuka dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Kada strani porezni obveznici iz EU a i trećih zemlja prodaju dobra ili uslugu u tuzemstvu drugim domaćim ili stranim ...

rrif - 8.2022, str. 77
Novi Zakon o poticanju ulaganja
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Novi Zakon o poticanju ulaganja objavljen u Nar nov br 63 22 u primjeni je od početka lipnja ove godine ...

rrif - 8.2022, str. 72
Ozljeda na radu – ispravak i dopuna Obrasca JOPPD
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

U članku Naknade za bolovanje zbog ozljede na radu autorice L Turković Jarže u RRiF u 6 20 detaljno je ...

rrif - 8.2022, str. 65
Porezni položaj primitaka koji se isplaćuju bivšim radnicima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Pri određenim isplatama bivšem radniku a prema kojima se treba utvrditi dohodak od nesamostalnog rada doprinosi se obračunavaju u skladu ...

rrif - 8.2022, str. 55
Porezne obveze pri isplati plaće pograničnim radnicima
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

U pograničnim područjima velik je broj dnevnih migranata radnika koji rade u susjednim državama Između ostaloga u članku govorimo o ...

rrif - 8.2022, str. 46
Naknada štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti i otpremnina
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Obavljajući poslove svog radnog mjesta zaposlenicima može se dogoditi ozljeda na radu ili mogu oboljeti od profesionalne bolesti U tom ...

rrif - 8.2022, str. 45
Dana kapara
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s danom kaparom kao znakom ...

rrif - 8.2022, str. 43
Različite vrste ulaznih računa
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Tema ovoga proračunskog praktikuma je kupnja stvari na maloprodajnom mjestu pri čemu se s motrišta propisa koji uređuju trgovinu izdaju ...

rrif - 8.2022, str. 35
Izračun ključnih pokazatelja uspješnosti nefinancijskih društava prema uredbi o taksonomiji
Autori: Dr. sc. Nikolina MARKOTA VUKIĆ
Lucija JAKLIN , mag. oec.

U RRiF u br 5 22 pisali smo o izvještavanju ključnih pokazatelja uspješnosti i održivim ulaganjima na temelju Uredbe o ...

rrif - 8.2022, str. 29
Računovodstvo nabave osobne imovine od građana
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Tijekom svoga poslovanja poduzetnici se često susreću s nabavom imovine od građana Prilikom takvih nabava postavlja se pitanje poreznog položaja ...

rrif - 8.2022, str. 22
Financijska imovina prema MSFI-ju 9
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Već se nepunih pet godina primjenjuje MSFI 9 Financijski instrumenti tj od 1 siječnja 2018 godine u poslovnim knjigama financijski ...

rrif - 8.2022, str. 16
Računovodstvo revalorizacije nekretnina
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje revalorizacije nekretnina odnosno definira postupke i knjiženja koja se obavljaju pri provođenju revalorizacije nekretnina ...

rrif - 8.2022, str. 13
Priznavanje učinka rashoda i prihoda od fiktivnih kamata koje nisu ugovorene za predujam
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

S obzirom na visoke stope inflacije u današnje doba većina tvrtki mnogo više nego prije za dugotrajne isporuke traži plaćanje ...

rrif - 8.2022, str. 10
Pravila preračunavanja i zaokruživanja u vezi s uvođenjem eura
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Prilikom dvojnog iskazivanja te u trenutku i nakon uvođenja eura kao službene valute cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti u ...

rrif - 8.2022, str. 9
Uvodnik - Znanje
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 27.07.2022.

Objavljen je broj 8 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za kolovoz 2022 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Znanje Stigle ...

Vijesti
Nabava dostavnih „van“ vozila
Utorak, 26.07.2022.

Dostavna van vozila koriste se za prijevoz tereta odnosno dobara a ne prijevoz osoba te se često nazivaju i gospodarskim ...

Knjiga
Priručnik za uvođenje eura
25.07.2022

Novo izašlo iz tiska Priručnik koji obrađuje pravne financijske porezne i računovodstvene aktivnosti i prilagodbe u procesu zamjene kune eurom ...

Naslovnica knjige: Priručnik za uvođenje eura
Vijesti
Novosti u Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama
Ponedjeljak, 25.07.2022.

U Narodnim novinama br 85 22 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama Jedna ...

Vijesti
Velike izmjene Zakona o radu
Petak, 22.07.2022.

Dugo najavljivani prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu je objavljen na e Savjetovanju i pušten u javnu raspravu koja ...

Snimka webinara
Uvođenje eura kod poslovnih subjekata, trajanje 245 min
Petak, 22.07.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ , zamjenik glavne urednice
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Pitanja i odgovori
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Društvo iz RH koje je porezni obveznik je tijekom razdoblja travanj lipanj 2022 godine imalo troškove službenog puta zaposlenika u ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište prodaje dobara izvan RH
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Društvo 1 sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dalje RH kupuje robu u Francuskoj te za navedenu isporuku dobiva račun od ...

Pitanja i odgovori
Isplata primitaka od najma ili zakupa na žiroračun fizičke
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Trgovačko društvo sklopilo je s fizičkom osobom ugovor o zakupu poslovnog prostora Smije li trgovačko društvo kao zakupoprimac plaćati zakupodavcu ...

Vijesti
Etički kodeks za zamjenu hrvatske kune eurom
Utorak, 12.07.2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na svojim je internetskim stranicama objavilo Etički kodeks za zamjenu hrvatske kune eurom Cijelu objavu ...

rrif - 7.2022, str. 160
Stručne informacije

rrif - 7.2022, str. 155
Novi propisi

rrif - 7.2022, str. 150
Kretanje gospodarstava zemalja EU-ai RH u prethodnim trima mjesecima
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Potrošačke cijene RH i EU a stopa inflacije Industrijska proizvodnja RH i EU a u travnju 2022 ...

rrif - 7.2022, str. 145
Nogomet kao paradigma poslovanju i računovodstvu
Autor: Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR

Nogomet je simbol tržišnog i kapitalističkog gospodarstva Igrači treneri stadioni nogometna oprema pa čak i suci predstavljaju se u svojim ...