Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 2.2023, str. 216
Stručne informacije

rrif - 2.2023, str. 201
Novi propisi

rrif - 2.2023, str. 196
Stanje gospodarstva Hrvatske, zemalja EU-a i zemalja europodručja krajem 2022. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u prosincu 2022 godine Industrijska proizvodnja RH i EU a u studenome 2022 godine Cijene ...

rrif - 2.2023, str. 192
Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2022. godinu
Autor: Hajdica FILIPČIĆ , dipl. oec.

U ovom članku autorica daje pregled godišnjih financijskih izvještaja odnosno financijskih izvještaja za razdoblje od 1 siječnja do 31 prosinca ...

rrif - 2.2023, str. 188
Postupak usklađenja temeljnog kapitala u sudskom registru zbog uvođenja eura
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Nužnost usklađenja svote temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine udjele u kapitalu s pojedinim odredbama ...

rrif - 2.2023, str. 182
Novosti iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Sustav rodiljnih i roditeljskih potpora uređen je novim Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama Nar nov br 152 22 koji ...

rrif - 2.2023, str. 177
Dvojno iskazivanje cijena u ugostiteljskoj djelatnosti i kod pružanja usluga u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Euro kao službena valuta u Republici Hrvatskoj uveden je 1 siječnja 2023 godine Mediji svakodnevno izvještavaju o povećanju cijena nezadovoljnim ...

rrif - 2.2023, str. 175
Zatezne i ugovorne kamate za prvo polugodište 2023. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Ulaskom Republike Hrvatske u europodručje promijenjen je način utvrđivanja visine zateznih kamata Od 1 siječnja 2023 godine temelj za izračunavanje ...

rrif - 2.2023, str. 168
Promjene u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Autor: Nina MILIŠA-LEŽAJA , dipl. oec.

Promijenjen je zakonski okvir kojim je uređeno sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma koji se primjenjivao od početka 2018 godine ...

rrif - 2.2023, str. 166
Modernizacija PDV-a i minimalne plaće
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

EU želi sustav PDV a prilagođen potrebama 21 stoljeća Nova pravila za zaštitu potrošača od prevelikog zaduživanja Usvojena Uredba ...

rrif - 2.2023, str. 157
Pomorci – godišnja prijava poreza na dohodak za 2022. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Svi pomorci rezidenti koji su po osnovi rada na brodu tijekom 2022 godine ostvarili dohodak od nesamostalnog rada obvezno podnose ...

rrif - 2.2023, str. 152
Porez po tonaži broda za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ

Porezni obveznici koji žele plaćati porez po tonaži broda umjesto poreza na dobitak moraju se prethodno prijaviti Ministarstvu mora prometa ...

rrif - 2.2023, str. 141
Oporezivanje kapitalnih dobitaka ostvarenih u 2022. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Kapitalni dobitak predstavlja razliku prodajne i nabavne vrijednosti financijske imovine a porez na kapitalne dobitke predstavlja porez koji treba podmiriti ...

rrif - 2.2023, str. 138
Sastavljanje i predaja Obrasca OPZ-STAT-1 za 2022. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Statističko izvješće o dospjelim a nenaplaćenim računima sastavljaju i predaju porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV a koji na ...

rrif - 2.2023, str. 119
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Poduzetnici koji primjenjuju novčano načelo pri utvrđivanju osnovice poreza na dobitak prijavu poreza podnose na Obrascu PD NN Oni koji ...

rrif - 2.2023, str. 108
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2022. godinu
Autori: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Sandra PEZO , dipl. oec.

Plaćanje poreza na dohodak tijekom godine smatra se uplatom predujma poreza na dohodak Godišnju obvezu poreza na dohodak utvrđuje Porezna ...

rrif - 2.2023, str. 88
Utvrđivanje obveze PDV-a prema izdanim računima kod „dobitaša“ – praktičan primjer
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U članku se na novim obrascima i evidencijama koji se primjenjuju od 1 siječnja 2023 godine daju objašnjenja u vezi ...

rrif - 2.2023, str. 85
Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2023. godini
Autor: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

Ako obveznik zapošljavanja ili zamjenskog zapošljavanja ne zaposli dovoljan broj osoba s invaliditetom obvezan je plaćati novčanu naknadu Za jedno ...

rrif - 2.2023, str. 77
Poduzetnička plaća za 2023. godinu
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koje su obvezno osigurane u sustavima obveznih osiguranja po osnovi obavljanja djelatnosti od ...

obav - 2.2023, str. 90
XIII. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2023.

1 UPLATNI RAČUNI ZA PLAĆANJE DOPRINOSA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI 2 PREGLED UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA OPĆINAMA ZA POREZ NA DOHODAK ...

rrif - 2.2023, str. 72
Bolovanje na teret HZZO-a nakon prelaska na euro
Autori: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Dijana VUKSAN , dipl. iur.

Od 1 siječnja 2023 godine Potvrda o plaći izmijenjena je zbog uvođenja eura Plaće isplaćene do 31 prosinca 2022 godine ...

obav - 2.2023, str. 85
XII. ZAKONSKA PLAĆANJA

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 1 1 UPLATA PDV a 1 2 POVRAT PDV a STRANCIMA FIZIČKIM OSOBAMA 1 3 ...

rrif - 2.2023, str. 70
Nerecipročni prihodi
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s nerecipročnim prihodima koji se ...

rrif - 2.2023, str. 68
Darovanje dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Tema ovoga proračunskog praktikuma je bilježenje na računima glavne knjige darovanja dugotrajne nefinancijske imovine u okolnosti kada se ona daruje ...

obav - 2.2023, str. 80
X. ISPLATE I PLAĆANJA U GOTOVU NOVCU I DEVIZNA PLAĆANJA

1. MOGUĆNOSTI ISPLATE U GOTOVU NOVCU

2. SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

3. DEVIZNO POSLOVANJE

3.1. TEČAJNA LISTA

rrif - 2.2023, str. 60
Posebnosti godišnjeg obračuna u komunalnim društvima za 2022. godinu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Trgovačka društva koja se bave pružanjem komunalnih usluga ili su javni isporučitelji vodnih usluga razlikuju se u odnosu na poslovanje ...

obav - 2.2023, str. 75
IX. ZASTARA I ROKOVI PLAĆANJA

1. ZASTARA

2. ROKOVI PLAĆANJA

rrif - 2.2023, str. 53
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Priprema i provedba godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti zahtijeva obavljanje uobičajenih radnji koje se krajem godine obavljaju i u drugim ...

rrif - 2.2023, str. 43
Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2022. godinu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Računovodstvo proizvodnih trgovačkih društava najveću pozornost posvećuje troškovima i njihovom praćenju a sve u cilju što preciznijeg iskazivanja cijene proizvodnje ...

rrif - 2.2023, str. 36
Posebnosti u poslovanju i godišnjem obračunu ugostitelja i hotelijera za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Zakon o ugostiteljstvu propisuje način i uvjete obavljanja djelatnosti ugostiteljstva i pružanja usluga smještaja S poreznog motrišta u razdoblju 2022 ...

obav - 2.2023, str. 49
VI. IZVJEŠĆIVANJE O ISPLAĆENIM PRIMITCIMA NA OBRASCU JOPPD

1. ROKOVI DOSTAVE OBRASCA JOPPD

2. OZNAKE NA OBRASCU JOPPD

rrif - 2.2023, str. 27
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Pri sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja u graditeljskoj djelatnosti s računovodstvenog motrišta kod uslužnih graditelja najveću pozornost treba posvetiti priznavanju prihoda ...

rrif - 2.2023, str. 23
Porez na ekstraprofit – drukčiji pogled
Autor: Mr. sc. Branko PARAĆ, ovl. rev.

Naša poslovna scena je nakon višegodišnjeg razdoblja dobre prakse ponovo suočena s potpuno neprihvatljivom praksom da se porezni propisi mijenjaju ...

obav - 2.2023, str. 42
IV. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA

1 OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA DRUGI DOHODAK KOJI PODLIJEŽE PLAĆANJU DOPRINOSA 2 OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA AUTORSKI HONORAR ...

rrif - 2.2023, str. 22
Izmjene Pravilnika o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U časopisu RRiF br 12 22 pisali smo o izmjenama Zakona o porezu na dobit Na samom kraju godine u ...

obav - 2.2023, str. 37
III. OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA

1 POREZNI RAZREDI I STOPE POREZA NA DOHODAK 1 1 POREZNI RAZREDI OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE ...

obav - 2.2023, str. 15
II. PLAĆE – OSNOVICE, STOPE POREZA I PRIREZA, DOPRINOSI, UPLATNI RAČUNI I PROVEDBA OVRHE

1 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 1 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 1 2 DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE ...

rrif - 2.2023, str. 14
Novosti u oporezivanju primitaka porezom na dohodak od 2023. godine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Od kraja 2022 godine do danas odredbe dohodovnih propisa promijenile su se već nekoliko puta Neke su se promjene odnosile ...

obav - 2.2023, str. 4
I. SVOTE NAKNADA, TROŠKOVA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA

1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA PRIMITAKA KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM I PRIMITAKA NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK ...

rrif - 2.2023, str. 13
Uvodnik - Nikola Tesla i eurokovanica
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 26.01.2023.

Objavljen je broj 2 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za veljaču 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Objavljen je ...

Vijesti
Isplate primitaka na tekući ili žiro račun
Petak, 13.01.2023.

Od 1 siječnaj 2023 godine pravne i fizičke osobe mogu obavljati isplate primitaka fizičkim osobama na njihov tekući ili žiro ...

Vijesti
Mišljenje MF u vezi priznavanja pretporeza po računima dobavljača koji utvrđuju obvezu prema naplati - NOVO
Četvrtak, 12.01.2023.

Na mrežnim stranicama Porezne uprave objavljeno je NOVO mišljenje Ministarstva financija KLASA 410 19 22 02 87 od 2 siječnja ...

Vijesti
Paušalni obveznici poreza na dobitak
Srijeda, 11.01.2023.

Određene skupine pravnih osoba koji su obveznici poreza na dobitak mogli su plaćati za 2022 godinu odnosno mogu se ispunjenjem ...

Mišljenja
Primjena stope PDV-a na isporuku solarnog crijepa
Srijeda, 11.01.2023, 410-19/22-02/203

Davatelj: Porezna uprava

Snimka webinara
Obrazac PDV za prosinac 2022. i novosti u 2023. godini, trajanje 180 min
Srijeda, 11.01.2023.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.