Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Neoporezivi primitci radnika
Petak, 17.09.2021.

box sizing border box Style the tab tab float left border 1px solid ccc background color f1f1f1 width 30 ...

Vijesti
Financijski planovi u obuhvatu državnog proračuna
Petak, 10.09.2021.

Proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna moraju sastaviti svoje financijske planove za 2022 godinu odnosno za 2023 2024 godinu Prvi ...

rrif - 9.2021, str. 65
Sitni inventar i robni zajam
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu prikazuju prodaja sitnog inventara i nabava dugotrajne nefinancijske imovine putem robnog zajma Sitni inventar promatra ...

Pror - 9.2021, str. 48
Financijski planovi osoba iz obuhvata državnog proračuna za razdoblje 2022. - 2024. godine
Autor: Ida HOHNJEC , dipl. oec.
Andreja JAKŠIĆ , dipl. oec.

I ove godine proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna moraju sastaviti svoje financijske planove u zadanom roku kako bi se ...

Pror - 9.2021, str. 23
Procedure uz putne naloge i upravljanje nekretninama
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.

U području fiskalne odgovornosti posebno se razmatraju službena putovanja pa time i putni nalozi i nekretnine Tu su bitne procedure ...

Pror - 9.2021, str. 10
Ostvarivanje i korištenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Kao jedan od način izvora financiranja u javnom području mogu biti namjenski i vlastiti prihodi Među njim postoji razlika iako ...

Pror - 9.2021, str. 6
Beskamatni zajmovi u 2020. i 2021. godini
Autor: Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.

Beskamatni zajmovi dani jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave i fondovima socijalnog osiguranja bili su uvedeni kao mjere ublažavanja negativnih ...

Pror - 9.2021, str. 3
Financijski izvještaji u sustavu proračuna za treće tromjesečje 2021. godine
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

Osobe koje su obveznici primjene računovodstva u javnom području tzv proračunskog računovodstva imaju učestalu tromjesečnu obvezu sastavljanja financijskih izvještaja tijekom ...

rrif - 8.2021, str. 44
Zaduživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu prikazuju zaduživanja U jednoj okolnosti s davateljem kredita ugovorena je primjene valutne klauzule dok se ...

Vijesti
Proračunska okružnica za prvo polugodište 2021. godine
Ponedjeljak, 05.07.2021.

Povodom obvezne predaje financijskih izvještaja za razdoblje siječanj lipanj 2021 godine a za potrebe izvještavanja u sustavu proračunskog računovodstva Ministarstvo ...

rrif - 7.2021, str. 60
EU-ova sredstva i službeni put
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu prikazuje donos neutrošenih EU ovih sredstava iz 2020 godine i jedno motrište službenih putovanja Pri ...

Pror - 7.2021, str. 3
Polugodišnji financijski izvještaji za 2021. godinu u sustavu proračuna
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

Pred nama je novi rok za obračun u sustavu proračunskog računovodstva i obveza sastavljanja i predaje financijskih izvještaja Rokovi predaje ...

rrif - 6.2021, str. 80
Usklađenje bolovanja i ispravak pogrešnog knjiženja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu prikazuje način usklađenja bolovanja na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje HZZO te ispravak pogrešnog ...

rrif - 5.2021, str. 62
Nabava dugotrajne nefinancijske imovine i razvrstavanje nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu prikazuje način ispravljanja pogrešaka koje su nastale u prethodnim izvještajnim razdobljima a odnose se na ...

Pror - 5.2021, str. 30
Procedure i interni akti u okviru fiskalne odgovornosti
Autor: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Bitna sastavnica proračunskog okruženja odnosno sustava je i namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstva Jedno od sredstva tog usmjeravanja je ...

Pror - 5.2021, str. 2
Temelji računovodstva proračuna i proračunskih korisnika
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Računovodstvo koje primjenjuju pretežiti broj osoba iz javnog područja je ono koje se u praksi imenuje proračunskim računovodstvom To računovodstvo ...

Vijesti
Okružnica za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2021. godine
Srijeda, 07.04.2021.

Povodom obvezne predaje financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2021 godine a za potrebe izvještavanja u sustavu proračunskog računovodstva Ministarstvo ...

rrif - 4.2021, str. 70
Potraživanja od radnika i maloprodaja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se prijeporno potraživanje od radnika koje se vrijednosno usklađuje te maloprodaja proizvoda koja se naplaćuje ...

rrif - 3.2021, str. 174
Podsjetnik za trgovačka društva i druge pravne osobe u sustavu fiskalne odgovornosti
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Fiskalna odgovornost nije samo nešto čime se moraju baviti osobe u proračunskom sustavu nego se njome moraju baviti neka trgovačka ...

rrif - 3.2021, str. 110
Porezno motrište uvoza dobara u RH
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2021 godine u odredbe Zakona o PDV u ugrađena je mogućnost primjene obračunske kategorije PDV a pri ...

rrif - 3.2021, str. 101
III. stup mirovinskog te dopunsko i dragovoljno zdravstveno osiguranje u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Treći stup mirovinskog osiguranja je dobrovoljno i privatnog je obilježja što znači da ugovor o dobrovoljnom mirovinskom osiguranju u pravilu ...

rrif - 3.2021, str. 93
Obračun plaće za dopunski rad radnika
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Radi sprječavanja rada na crno te angažiranja radnika putem ugovora o djelu na poslovima za koje je potrebno sklopiti ugovor ...

Pror - 3.2021, str. 52
Mandat lokalnoga izvršnog i predstavničkog tijela nakon provedenih izbora
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.

Nakon objave rezultata izbora slijedi postupak konstituiranja predstavničkog tijela i stupanja na dužnost novoizabranoga općinskog načelnika gradonačelnika odnosno župana Pri ...

rrif - 3.2021, str. 81
Pribavljanje dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiži pribavljanje dugotrajne nefinancijske imovine putem financijskog lizinga te smanjenje vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine tijekom ...

Pror - 3.2021, str. 44
Financiranje programa javnih potreba u sportu iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Nevenka Brkić, dipl. oec.

Sport uživa poseban položaj u sustavu financiranja Na izvore financiranja utječe niz posebnih zakona i provedbenih propisa od kojih se ...

Pror - 3.2021, str. 38
Sustavi unutarnjih kontrola kod korisnika proračuna i mjere za unaprjeđenje
Autor: Nikolina BIBIĆ , dipl. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.

Prema odredbama propisa kojima se uređuje sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru osobe u proračunskom sustavu moraju provoditi određene aktivnosti ...

Pror - 3.2021, str. 18
Izvještavanje o izvršenju proračuna
Autor: Martina ŠTEFKOVIĆ , mag. oec.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.

Dana 30 prosinca 2020 godine u Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem ...

Pror - 3.2021, str. 7
Primjena nekih novih računovodstvenih pravila u proračunskom računovodstvu od 1. siječnja 2021. godine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Od 1 siječnja 2021 godine primjenjuju se neka nova pravila u iskazivanju poslovnih promjena u proračunskom sustavu U ovom se ...

Pror - 3.2021, str. 2
Tromjesečni financijski izvještaji za 2021. godinu u sustavu proračuna
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

Približio se prvi rok za predaju financijskih izvještaja u sustavu računovodstva proračuna i proračunskih korisnika Sustav financijskog izvještavanja za 2021 ...

rrif - 2.2021, str. 63
Razvojne strategije i nerecipročni prihodi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježi se sastavljanje razvojne strategije i uključivanje nerecipročnih prihoda koji ...

rrif - 2.2021, str. 59
Povrat i zamjena imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se povrat dugotrajne nefinancijske imovine u godini koja je različita od godine njezine kupnje te ...

Vijesti
Okružnica za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za 2020. godinu
Petak, 08.01.2021.

Povodom obvezne predaje financijskih izvještaja za 2020 godinu a za potrebe izvještavanja u sustavu proračunskog računovodstva Ministarstvo financija Državna riznica ...

Vijesti
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 05.01.2021.

Na našim internetskim stranicama objavljen je prilog časopisu RRiF br 1 21 Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika Prilogu se može ...

rrif - 1.2021, str. 52
Sitni inventar ili dugotrajna nefinancijska imovina i PDV
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se kupnja nefinancijske imovine koja se prema odluci čelnika razvrstala u sitni inventar Objašnjava se ...

Pror - 1.2021, str. 31
Novi Pravilnik u području unutarnje revizije za javni sektor
Autor: Nikolina BIBIĆ , dipl. oec.
Andreja MAROVIĆ , dipl. pol.

Pravilnikom o izobrazbi uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor propisani su uvjeti ...

rrif - 1.2021, str. 21
Promjene u porezu na dodanu vrijednost u 2021. godini
Autor: Renata Kalčić, dipl. oec.
Ines TOMIĆ , dipl. oec.
Štefica OŠTREC , ČUNČIĆ

Neke izmjene Zakona o PDV u stupaju na snagu već 1 siječnja 2021 godine a druge koje su potrebne radi ...

Pror - 1.2021, str. 11
Primjena novih računovodstvenih pravila u proračunskom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Od 1 siječnja 2021 godine primjenjuju se neka nova pravila u iskazivanju poslovnih promjena u proračunskom sustavu U ovom se ...

Pror - 1.2021, str. 3
Sastavljanje i predaje financijskih izvještaja za 2020. godinu u sustavu proračuna
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

Prema pravilima financijskog izvještavanja koje prati sustav proračunskog računovodstva za 2020 godinu moraju se sastaviti i predati godišnji financijski izvještaji ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 28.12.2020.

Objavljen je broj 1 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za siječanj 2021 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Objavljeni su ...

Vijesti
Popis imovine i obveza kod osoba u proračunskom sustavu
Srijeda, 16.12.2020.

Sve osobe koje su u proračunskom sustavu trebaju krajem godine popisati imovinu i obveza kako bi se napravila odgovarajuća usklađenja ...

Pror - 12.2020, str. 91
Izbori u mjesnoj samoupravi u posebnim okolnostima izazvanim virusom COVID-19
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.

Oblici mjesne samouprave mogu se osnivati prema temeljnim pravima Posebnim zakonskim okvirom uređena su osnovna pitanja vezana uz mjesnu ...

Pror - 12.2020, str. 84
Donošenje proračuna JLP(R)S u posebnim okolnostima
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.

S obzirom na proglašavanje epidemije rad predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne regionalne samouprave trebalo je prilagoditi navedenoj situaciji ...

Pror - 12.2020, str. 28
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Autor: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.

Jedna od obveznih klasifikacija koje se primjenjuju u procesu planiranja je i funkcijska klasifikacija Pri izvršavanju proračuna odnosno financijskih ...

Pror - 12.2020, str. 11
Sažetak računovodstva proračuna i proračunskih korisnika za 2020. godinu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Kraj svake kalendarske godine prigoda je za provjeru podatka koji se nalaze na knjigovodstvenim računima kako bi se još ...

Pror - 12.2020, str. 2
Godišnji popis u proračunskom sustavu
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec. i ovl. rač.
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U proračunskom sustavu godišnji popis je obveza kao i kod svake pravne osobe koja se bilo čime bavi a ...

rrif - 12.2020, str. 245
Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Postati obveznik poreza na dobitak znači promijeniti način vođenja poslovnih knjiga te prilagoditi način utvrđivanja osnovice poreza na dobitak ...

rrif - 12.2020, str. 90
Odobreni kredit i krađa imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiže se transakcije po kreditu koji je odobren prema načelu minusa na transakcijskom računu i ...

Snimka webinara
Specifičnosti poslovanja neprofitnih organizacija, trajanje 160 min
Petak, 13.11.2020.

Autor: I.P.