Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2023, str. 122
Prodaja suvenira i prenamjena imovine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se proračunskom praktikumu na računima glavne knjige razmatra prodaja suvenira u muzeju i reklasifikacija sitnog inventara u dugotrajnu ...

rrif - 12.2023, str. 67
Kontrolno-analitički postupci u pripremi financijskih izvješća za 2023. godinu
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Završetak poslovne godine vezan je za pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvješća Priprema za sastavljanje godišnjih izvješća je provjera ispravnosti ...

rrif - 11.2023, str. 31
Zaduživanje za nabavu imovine i njezina prodaja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se proračunskom praktikumu na računima glavne knjige razmatra zaduživanje za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine te njezina prodaja ako ...

rrif - 11.2023, str. 40
Računovodstvo vremenskih razgraničenja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U poslovnoj praksi često postoje transakcije koje započinju u jednom obračunskom razdoblju a završavaju u sljedećim razdobljima Cilj vremenskih razgraničenja ...

Vijesti
Iskazivanje neoporezivih primitaka na isplatnim listama
Srijeda, 04.10.2023.

table border collapse collapse width 100 td th border 1px solid D3D3D3 text align center padding 8px tr nth ...

rrif - 10.2023, str. 217
Financijski planovi proračunskih i izvanproračunskih korisnika i proračuni na lokalnoj razini za razdoblje 2024. – 2026. godine
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.

Radi dobre i točne pripreme proračuna odnosno financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika uzima se u obzir niz propisa i ...

rrif - 10.2023, str. 207
Računovodstveni proračunski financijski izvještaji za prvih devet mjeseci 2023. godine
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

S obzirom na to da su u računovodstvenom sustavu osoba koje primjenjuju proračunsko računovodstvo propisana tromjesečna obračunska razdoblja financijske izvještaje ...

rrif - 10.2023, str. 69
Dopunsko, dobrovoljno zdravstveno osiguranje i III. stup mirovinskog osiguranja u 2023. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Poslodavci mogu svojim radnicima neoporezivo podmirivati i premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja što su dva oblika dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja ...

rrif - 10.2023, str. 58
Sitni inventar i prijeboj
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se proračunskom praktikumu na računima glavne knjige razmatra sitni inventar te prijeboj Sama proračunska osoba mora uvažavajući odredbe ...

rrif - 10.2023, str. 48
Odgovori na pitanja iz prakse

U ovoj se rubrici odgovara na aktualna računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose na računovodstveno i ...

rrif - 9.2023, str. 216
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana
Autor: Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.

Zakon o proračunu uređuje sadržaj proračuna i financijskog plana postupak njihova donošenja njihovo izvršavanje Taj Zakon propisuje sastavljanje izvještaja o ...

rrif - 9.2023, str. 75
Naknada za uređenje voda i nasljeđivanje nekretnina
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se proračunskom praktikumu na računima glavne knjige razmatraju naplata naknade za uređenje voda te nasljeđivanje nekretnine ako je ...

rrif - 8.2023, str. 56
Protestirana jamstva
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se proračunskom praktikumu na računima glavne knjige razmatraju isplate po danim protestiranim jamstvima Prijepor nastaje ako su jamstva ...

rrif - 7.2023, str. 162
Javna objava informacija o proračunskoj potrošnji
Autor: Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.

Zakonom o proračunu koji je na snazi utvrđena su temeljna proračunska načela Jedno od njih svakako je za javnost vrlo ...

rrif - 7.2023, str. 68
Jamstvo i krađa
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se proračunskom praktikumu na računima glavne knjige daju prijedlozi bilježenja primljenog jamstva za ozbiljnost ponude i krađe stvari ...

rrif - 7.2023, str. 66
Financijski izvještaji za prvo polugodište 2023. godine u sustavu proračuna
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

Za razdoblje siječanj lipanj 2023 godine sve osobe koje su upisane u registar proračunskih korisnika sastavljaju i predaju set polugodišnjih ...

rrif - 6.2023, str. 57
Osnivanje ustanove i darovanja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se proračunskom praktikumu na računima glavne knjige daju prijedlozi bilježenja osnivanja ustanove i darovanja u i izvan općeg ...

rrif - 5.2023, str. 79
Primljen novac na dar
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s primljenim novcem na dar ...

rrif - 5.2023, str. 74
Besplatne zalihe i ispravak potraživanja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se proračunskom praktikumu na računima glavne knjige daje dio upute koju je izdalo Ministarstvo financija u vezi s ...

Vijesti
Sastavljanje prvih proračunskih financijskih izvještaja
Srijeda, 05.04.2023.

S obzirom na to da se za razdoblje siječanj ožujak 2023 godine moraju sastaviti financijski izvještaju u proračunskom sustavu a ...

rrif - 4.2023, str. 188
Proračunski tromjesečni financijski izvještaji za prvi kvartal 2023. godine
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

U skladu s pravilima financijskog izvještavanja u sustavu proračunskog računovodstva financijski izvještaji predaju se kvartalno Prvi nastupajući rok za predaju ...

rrif - 4.2023, str. 50
Sitni inventar i dugotrajna nefinancijska imovina
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Tema ovoga proračunskog praktikuma je bilježenje na računima glavne knjige povrata sitnog inventara u godini koja slijedi godinu u kojoj ...

rrif - 3.2023, str. 183
Dodatan (dopunski) rad prema izmijenjenom Zakonu o radu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Dodatan rad radnika do sada u praksi poznat i pod nazivom dopunski rad ugovara se na način u razdoblju i ...

rrif - 3.2023, str. 80
Izgradnja i kupnja imovine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Tema ovoga proračunskog praktikuma je bilježenje izgradnje poslovnog objekta i kupnja imovine od službenika na računima glavne knjige Sve dok ...

rrif - 2.2023, str. 119
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Poduzetnici koji primjenjuju novčano načelo pri utvrđivanju osnovice poreza na dobitak prijavu poreza podnose na Obrascu PD NN Oni koji ...

rrif - 2.2023, str. 68
Darovanje dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Tema ovoga proračunskog praktikuma je bilježenje na računima glavne knjige darovanja dugotrajne nefinancijske imovine u okolnosti kada se ona daruje ...

Vijesti
Paušalni obveznici poreza na dobitak
Srijeda, 11.01.2023.

Određene skupine pravnih osoba koji su obveznici poreza na dobitak mogli su plaćati za 2022 godinu odnosno mogu se ispunjenjem ...

rrif - 1.2023, str. 33
Asignacija i ispravak pogrešnog knjiženja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Tema ovoga proračunskog praktikuma je bilježenje na računima glavne knjige nabave dugotrajne nefinancijske imovine uz sklapanje ugovora o upućivanju asignaciji ...

Pror - 1.2023, str. 3
Sastavljanje i predaja financijskih izvještaja za 2022. godinu u sustavu proračuna
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

Prema pravilima financijskog izvještavanja koje prati sustav proračunskog računovodstva za 2022 godinu moraju se sastaviti i predati godišnji financijski izvještaji ...

rrif - 12.2022, str. 141
Plaćanje poreza na dobitak
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Tema ovoga proračunskog praktikuma je bilježenje na računima glavne knjige obračuna poreza na dobitak koje neprofitne organizacije u koje se ...

rrif - 12.2022, str. 76
Kontrolno-analitički postupci u pripremi financijskih izvješća za 2022. godinu
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Kontrola knjiženja provedenih na računima glavne knjige zahtjevan je i odgovoran posao Kvalitetno obavljena kontrola jamac je dobre podloge za ...

Pror - 12.2022, str. 73
Proračunski nadzor u svjetlu novih pravilnika
Autor: Slavica MALENICA, dipl. oec.

U sklopu niza pravilnika koji moraju biti doneseni s obzirom na Zakon o proračunu koji se primjenjuje od 1 siječnja ...

Pror - 12.2022, str. 7
Računovodstvene pripreme za obračun 2022. godine za osobe u proračunskom računovodstvu
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Krajnje je vrijeme da se prije sastavljanja financijskih izvještaja pristupi kontrolnim pregledima svih računovodstvenih knjiga kako bi se na računima ...

Pror - 12.2022, str. 3
Popis imovine i obveza u proračunskom sustavu
Autor: Mr. sc. Ana SAVANOVIĆ GORIŠEK

Za sve osobe koje poslovno djeluju tako i osobe koje pripadaju proračunskom sustavu trebaju krajem godine popisati imovinu i obveze ...

Vijesti
Dodatci kolektivnim ugovorima u javnom području
Petak, 04.11.2022.

U jednoj od prethodnih vijesti na našim mrežnim stranicama objavili smo da Vlada RH dogovorila sa sindikatima iz javnog područja ...

rrif - 11.2022, str. 77
Naplata i ulaganje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Tema ovoga proračunskog praktikuma je naplata pruženih usluga putem kartičarske kuće i ulaganje na tuđu imovinu Smatramo da je stvarna ...

rrif - 10.2022, str. 179
Proračunski devetomjesečni financijski izvještaji za 2022. godinu
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

U skladu s pravilima financijskog izvještavanja u sustavu proračunskog računovodstva financijski izvještaji predaju se kvartalno Prvi nastupajući rok za predaju ...

rrif - 10.2022, str. 165
Financijski planovi proračunskih i izvanproračunskih korisnika i proračuni na lokalnoj razini za razdoblje 2023. – 2025. godine
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.

Novo proračunsko razdoblje 2023 2025 godine je neposredno pred onima koji se nalaze u proračunskom sustavu Objavljena je odgovarajuća Uputa ...

rrif - 10.2022, str. 67
Likvidacijska imovina i ustup potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Tema ovoga proračunskog praktikuma je primitak imovine koji pripada proračunskoj osobi nakon likvidacije trgovačkog društva i ustup potraživanja Prijeporno je ...

rrif - 9.2022, str. 64
Prodaja i proizvodnja dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Tema ovoga proračunskog praktikuma je prodaja i vlastita izrada dugotrajne nefinancijske imovine Ako se prodaje dugotrajna nefinancijska imovina mora se ...

rrif - 8.2022, str. 43
Različite vrste ulaznih računa
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Tema ovoga proračunskog praktikuma je kupnja stvari na maloprodajnom mjestu pri čemu se s motrišta propisa koji uređuju trgovinu izdaju ...

rrif - 7.2022, str. 54
Prodaja imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Tema ovoga proračunskog praktikuma je prodaja dugotrajne nefinancijske imovine unutar općeg proračuna Pri toj prodaji smatramo da se ne bi ...

Pror - 6.2022, str. 5
Praksa u primjeni proračunske aplikacije RKPFI
Autor: Katarina NESTEROVIĆ , mag. oec.

Obveznici financijskog izvještavanja u sustavu proračuna prvi su put prilikom financijskog izvještavanja za razdoblje od 1 siječnja do 31 ožujka ...

Pror - 6.2022, str. 3
Sastavljanje i predaja polugodišnjih financijskih izvještaja u 2022. godini u sustavu proračuna
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

Kao i svake prethodne godine osobe koje se svrstavaju u proračunski računovodstveni sustav moraju u skladu s pravilima financijskog izvještavanja ...

rrif - 6.2022, str. 62
Predujmovi i subvencije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Tema ovoga proračunskog praktikuma su dani predujmovi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine i njegov povrat te dane subvencije Predujmovi za ...

rrif - 5.2022, str. 122
Zaprimanje i verifikacija prijave poreza na dobitak za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Trgovačka društva i druge pravne i fizičke sobe koje gospodarsku djelatnost obavljaju samostalno i trajno radi ostvarivanja dobitka uz primjenu ...

rrif - 5.2022, str. 59
Dohodak od imovine i razmjena
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Tema ovog proračunskog praktikuma su zakup prostora koji je u posjedu općine i zamjena dugotrajne nefinancijske imovine Općina mora prihode ...

Vijesti
Financijski izvještaji u sustavu proračuna za prvo tromjesečje 2022. godine
Ponedjeljak, 04.04.2022.

Povodom obvezne predaje financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2022 godine a za potrebe izvještavanja u sustavu proračunskog računovodstva Ministarstvo ...

rrif - 4.2022, str. 82
E-knjige i dopunsko zdravstveno osiguranje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Teme ovoga proračunskog praktikuma su kupnja e knjige i premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja zaposlenika Prijeporno je koji bi knjigovodstveni račun ...