Prijava dohodaka ostvarenih iz inozemstva na obrascu INO-DOH


Trajanje: 3 h 5 min
Datum: 14.01.2022

Cijena: 76,31


Sve osobe koje ostvare dohodak u inozemstvu obvezni su ga prijaviti Poreznoj upravi u RH. Jednako tako, nakon isteka 2021. godine, a najkasnije do 31. siječnja 2022. godine, poslodavci su obvezni za izaslane radnike koji su plaćali porez na dohodak u državi u koju su bili izaslani, podnijeti Poreznoj upravi prijavu tih plaća i plaćenog poreza u toj drugoj državi na propisanom Obrascu INO-DOH. Ta je obveza propisana i za osobe rezidente RH koji su ostvarili drugi dohodak ili dohodak od kapitala u inozemstvu. Da bi poslodavci imali više saznanja o postupcima koje treba činiti tijekom poreznog razdoblja, koji su bitni za iskazivanje podataka na Obrascu INO-DOH, na webinaru smo dali objašnjenja u vezi s poreznim i socijalnim položajem izaslanih radnika te ostale aktualnosti u vezi sa zapošljavanjem osoba prema ugovoru o radu sa stranim poslodavcem, prekograničnim radnicima i sl.

Program:

1. Utvrđivanje rezidentnosti i predaja Obrasca INO-DOH
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja 90 min. + odgovori na pitanja

 • Utvrđivanje rezidentnosti – Upitnik TU i Upitnik TI
 • Obveza prijave dohotka ostvarenog u inozemstvu
 • Prijava dohotka od kapitalnih primitaka
 • Obračun drugog dohotka ostvarenog u inozemstvu
 • Iskazivanje drugog dohotka ostvarenog u inozemstvu na Obrascu JOPPD
 • Postupanje kada treba poslati JOPPD za doprinose, a nema obračuna poreza
 • Kako treba postupiti kada je porez na drugi dohodak obračunan u drugoj državi – INO-IZJAVA i INO-DOH – način iskazivanja podataka
 • Podnošenje Obrasca INO-DOH za ostvareni drugi dohodak u RH na koji nije obračunan porez na dohodak u skladu s ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

2. Iskazivanje dohodaka iz inozemstva u Obrascu INO-DOH i posebni postupak
Predavačica: Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rev. i ACCA
Trajanje predavanja 90 min. + odgovori na pitanja

 • Predaja Obrasca INO-DOH za izaslane radnike
 • Rad radnika u dvjema ili u više država EU-a i EGP-a – potvrda A1 za rad u dvjema ili u više država
 • Postupanje članova uprave zaposlenih u više država članica EU-a
 • Obveze poslodavca koji ima prekogranične radnike
 • Obračun doprinosa i poreza na dohodak na plaće koje ostvaruju fizičke osobe u RH prema ugovoru o radu s poslodavcem sa sjedištem u drugoj državi
 • Prijava dividenda i udjela u dobitku primljenih iz inozemstava
 • Prijava kamata ostvarenih u inozemstvu
 • Trebaju li umirovljenici koji primaju inozemnu mirovinu predavati INO-DOH
 • Što mogu očekivati umirovljenici u posebnom postupku obračuna poreza na dohodak

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 13. siječnja 2022. godine.

Cijena video snimke je 575,00 kn (460,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).