Prijava o prestanku obavljanja djelatnosti

Datum: 17.04.2018, Utorak
Klasa: 410-01/18-01/417
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo Vaš upit vezan za postupanje prilikom odjave djelatnost poljoprivrede i šumarstva fizičke osobe, nositelja OPG-a koji je prijavljen u registar poreznih obveznika. Nastavno odgovaramo.
 
Prema članku 87. stavku 2. točki 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon) porezni obveznici, odnosno njihovi opunomoćenici dužni su ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema njihovu prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnijeti prijavu radi upisa u registar obveznika poreza na dohodak, između ostaloga, i za dohodak ostvaren od djelatnosti poljoprivrede i šumarstva sukladno članku 29. stavku 3. Zakona.
 
Također, istim člankom 87. stavkom 5. Zakona, propisano je da su porezni obveznici dužni pri prestanku obavljanja samostalne djelatnosti i/ili prestanku ostvarivanja dohotka iz inozemstva i/ili prelasku s utvrđivanja paušalnog dohotka prema članku 82. Zakona na utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti na temelju propisanih poslovnih knjiga i/ili prestanku utvrđivanja dohotka od imovine i drugog dohotka na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga, obvezni podnijeti prijavu o prestanku obavljanja djelatnosti, prestanku utvrđivanja dohotka na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga i prestanku ostvarivanja dohotka nadležnoj ispostavi Porezne uprave.
 
Prijava u registar poreznih obveznika – Obrazac RPO, prema članku 93. stavcima  2. i 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/17 i 128/17) sadržava:
1. podatak o ispostavi Porezne uprave nadležnoj za poreznog obveznika
2. osobne podatke poreznog obveznika – ime i prezime, ime roditelja, osobni identifikacijski broj, mjesto prebivališta ili uobičajenog boravišta i adresu
3. razloge upisa u registar odnosno brisanja iz registra poreznih obveznika
4. podatke o opunomoćeniku/zastupniku – ime i prezime ili naziv, osobni identifikacijski broj, mjesto sjedišta, prebivališta ili uobičajenog boravišta i adresu
5. napomene poreznog obveznika i
6. potpis poreznog obveznika ili opunomoćenika.
 
Uz navedene podatke, porezni obveznici s dohotkom od samostalne djelatnosti (obrt, slobodna zanimanja, poljoprivreda i šumarstvo) i drugih djelatnosti koje se oporezuju kao obrtnička djelatnost obvezni su u prilogu dati i ove podatke:
1. o djelatnosti – naziv i vrsta djelatnosti, šifra djelatnosti, adresa obavljanja djelatnosti, nadnevak početka odnosno prestanka obavljanja djelatnosti
2. o osobama s kojima zajednički ostvaruju dohodak – imena i prezimena, osobni identifikacijski brojevi, adrese prebivališta ili uobičajenog boravišta, nadležna ispostava Porezne uprave i udjeli u ostvarivanju zajedničkog dohotka
3. o predviđenom iznosu dohotka u godini u kojoj su počeli ostvarivati dohodak
4. o predviđenom broju radnika u tekućoj godini
5. o poslovnim jedinicama – naziv i adresa poslovnih jedinica (radnji, obrta i drugih oblika samostalne djelatnosti), nadležna ispostava Porezne uprave, naziv i šifra djelatnosti
6. o osobi/tvrtki koja vodi poslovne knjige – ime i prezime odnosno naziv tvrtke, mjesto prebivališta ili uobičajenog boravišta, odnosno sjedišta, ulica i kućni broj i osobni identifikacijski broj, odnosno osobni identifikacijski broj društva.
 
Navedenim člankom 29. stavkom 3. Zakona, propisano je da djelatnost poljoprivrede i šumarstva obuhvaća korištenje prirodnih bogatstava zemlje i prodaju, odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju. Fizičke osobe su po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak, ako su po toj osnovi obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu ili ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 80.500,00 kuna.
 
S obzirom da prijava u registar poreznih obveznika – Obrazac RPO, sadrži, između ostaloga i razloge brisanja iz registra poreznih obveznika te obvezu dostave priloga na temelju kojih se dokazuju razlozi brisanja iz registra poreznih obveznika, porezni obveznik je obvezan uz Obrazac RPO, dostaviti i evidenciju o prometu – Obrazac KPR te izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti - Obrazac PO-SD, ako porez na dohodak plaća u paušalnom iznosu te poslovne knjige i evidencije prema odredbama članka 34. Zakona, ako porez na dohodak plaća prema utvrđenom dohotku na temelju poslovnih knjiga sukladno člancima 30. - 35. Zakona, na temelju kojih će nadležna ispostava utvrditi ostvaruje li porezni obveznih uvjete za brisanje iz registra poreznih obveznika.
 
Prema navedenome, porezni obveznik koji obavlja djelatnost poljoprivrede i šumarstva, a koji više ne ispunjava uvjete propisane za obveznika poreza na dohodak, može zatražiti odjavom iz registra poreznih obveznika, prestanak plaćanja poreza na dohodak uz prilaganje navedenih priloga pri čemu, može i dalje nastaviti obavljati djelatnost poljoprivrede i šumarstva fizičke osobe ako to želi bez obveze plaćanja poreza na dohodak, ukoliko nadležna ispostava Porezne uprave utvrdi da nije obvezan plaćati porez na dohodak po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva.
 
Prijava u registar poreznih obveznika – Obrazac RPO, dostavlja se u roku od osam dana od dana početka obavljanja djelatnosti, od dana dostavljanja pisanog zahtjeva za prelazak na utvrđivanje paušalnog dohotka ili prelaska na oporezivanje po odbitku, odnosno početka ostvarivanja primitaka, te u istom roku, dostavlja se radi prestanka obavljanja djelatnosti, prestanka utvrđivanja dohotka na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga i prestanka ostvarivanja dohotka.

Povratak na mišljenja