Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje

Datum: 19.03.2020, Četvrtak
Autor: A.B.

      Radi novonastale situacije vezane za koronavirus (COVID-19) Hrvatski zavod za zapošljavanje (dalje: HZZ) izdao je naputke na temelju kojih se nezaposleni mogu prijavljivati u sustavu evidencije nezaposlenih HZZ-a putem e-pošte. Link na stranicu HZZ-a prenosimo u nastavku gdje možete preuzeti dokument Prijavnica u sustav nezaposlenih: http://www.hzz.hr/novosti-priopcenja/vazne-informacije/prijava-u-evidenciju.php

      Jednako tako, podnošenje zahtjeva za novčanu naknadu i prilaganja odgovarajuće dokumentacije, iznimno je moguće:

 • preporučeno poštom uz presliku identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica, putovnica);
 • skenirano putem e-maila uz presliku osobne dokumentacije (osobna iskaznica, putovnica);
 • telefonskim putem (za osobe koje nemaju mogućnost podnošenja zahtjeva na gore navedene načine)

      HZZ napominje da je prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, potrebno priložiti:

 • ispunjeni obrazac Zahtjeva za novčanom naknadom
 • dokaz o razlogu prestanka radnog odnosa (npr. odluka o otkazu ugovora o radu, obavijest o isteku ugovora na određeno…)
 • dokaz o prosjeku bruto plaće ostvarene u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa (npr. potvrda poslodavca, platne liste ovjerene od strane poslodavca)
 • presliku kartice tekućeg računa banke

      Ako zbog novonastale situacije građani nisu u mogućnosti osigurati sve potrebne dokumente, zahtjev će biti zaprimljen, a rješavanje Zahtjeva za novčanom naknadom obavit će se po primitku cjelokupne dokumentacije. Sve nezaposlene osobe po prestanku navedene okolnosti biti će obvezne, po pozivu službene osobe, priložiti izvornik dokumentacije na uvid te će se u slučaju naknadno utvrđenih nepravilnosti obvezati na povrat primljenih sredstava zbog stjecanja bez osnove (čl. 75. Zakona o tržištu rada Nar. nov., br. 118/18.). Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca. Vrijeme provedeno na radu smatra se vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj ili drugoj članici Europskog gospodarskog prostora ili Švicarskoj kao i na temelju obavljanja samostalne djelatnosti uz osiguranje za slučaj nezaposlenosti te vrijeme koje je radnik bio privremeno nesposoban za rad, odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema posebnim propisima i ako je uplaćen doprinos za zapošljavanje.

      Nezaposlena osoba ne može ostvariti novčanu naknadu, ako je radni odnos odnosno služba prestala:

 • ako je otkazala radni odnos, osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem poslodavca,
 • pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa odnosno službe,
 • sudskom nagodbom kojom je utvrđen prestanak radnog odnosa,
 • zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu ili nije zadovoljila tijekom pripravničkog, odnosno vježbeničkog staža, odnosno nije u propisanom roku položila stručni ispit koji je posebnim propisom utvrđen kao uvjet za nastavak rada,
 • redovnim otkazom uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika ili izvanrednim otkazom zbog teške povrede radne obveze odnosno službene dužnosti ili prestankom službe po sili zakona zbog razloga uvjetovanih ponašanjem službenika,
 • zbog izdržavanja kazne zatvora duže od tri mjeseca.

      Pravo na novčanu naknadu ne stječe nezaposlena osoba kojoj bi to pravo pripadalo po prestanku radnog odnosa ako je taj radni odnos trajao kraće od tri mjeseca, a prethodni radni odnos ili služba prestao na neki od gore navedenih načina odnosno prethodna samostalna djelatnost prestala bez opravdanih razloga. Nezaposlena osoba mora se u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa, prestanka bolovanja, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka radnog odnosa prijaviti Zavodu, te podnijeti zahtjev za ostvarivanje naknade. Ako zbog opravdanih razloga propusti rok od 30 dana, može se prijaviti i podnijeti zahtjev u roku od osam dana od dana prestanka opravdanog razloga koji je prouzročio propuštanje roka, a najkasnije 60 dana od propuštanja roka. U prilogu pronađite link na stranice HZZ-a gdje možete pronaći Zahtjev za novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenih: http://www.hzz.hr/novosti-priopcenja/vazne-informacije/obrasci-naknada-nezaposleni.php

Povratak na vijesti