Prijedlog Zakona o dodatnom porezu na dobit

Datum: 18.11.2022, Petak
Autor: Đ.J.

Na stranicama e-Savjetovanja 17. studenoga 2022. godine objavljen je Nacrt konačnog prijedloga Zakona o dodatnom porezu na dobit. Iz prijedloga ovog Zakona proizlazi sljedeće:

 • Dodatni porez na dobitak („porez na ekstra profit“) je jednokratni porez za 2022. godinu.
 • Obveznik dodatnog poreza na dobitak („porez na ekstra profit“) je obveznik poreza na dobitak koji je u poreznom razdoblju (2022. godini) ispunio dva kriterija:

  1. ostvario ukupni prihod veći od 300 milijuna kuna , i

  2. ostvario oporezivi dobitak u 2022. koji je veći za 20 % u odnosu na prosjek oporezivog dobitka u posljednja četiri porezna razdoblja (2021., 2020., 2019. i 2018.) – neovisno o djelatnosti koju porezni obveznik obavlja.

 • Zakon se odnosi i na obveznike poreza po tonaži broda.
 • U ukupni prihod NE uključuju se prihodi od otpisa obveza u predstečajnim i stečajnim postupcima, prihodi u stečajnom postupku koji su rezultat prodaje imovine radi namirenja vjerovnika te prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine nepovezanoj osobi.
 • Osnovica za izračun dodatnog poreza je pozitivna razlika između oporezivog dobitka poreznog razdoblja (2022. godina) i prosječnog oporezivog dobitka četiri prethodna porezna razdoblja uvećane za 20%
 • Pod pojmom „oporezivi dobitak“ Zakon razumijeva dobitak (razlika prihoda i rashoda) uvećan i umanjen prema odredbama Zakona o porezu na dobit tj. dobitak koji je iskazna na red.br. 36. ili 39. Obrasca PD.
 • Ako je porezni obveznik u nekom od prethodnih poreznih razdoblja iskazao porezni gubitak, za potrebe izračuna dodatnog poreza uzima se da je oporezivi dobitak tog poreznog razdoblja 0 kn.
 • Stopa dodatnog poreza na dobitak je 33%. To znači da će porezni obveznik platiti porez na dobit po stopi od 18% a potom će još na ostvareni „ekstra profit“ platiti 33% dodatnog poreza na dobit.
 • Dodatni porez na dobit obračunava se za porezno razdoblje koje je počelo od 1. siječnja 2022. godine. Porezni obveznici kojima se porezno razdoblje razlikuje od kalendarske godine, razdoblje obračunavanja i plaćanja dodatnog poreza prilagodit će se odredbama o podnošenju Prijave poreza na dobitak prema posebnom propisu o oporezivanju dobitka
 • Zakon se NE odnosi na novoosnovane poduzetnike u 2022. godini niti na one koji u 2022. godini prestaju s poslovanje (bez prijenosa djelatnosti na druge porezne obveznike)
 • Oni porezni obveznici koji su obveznici plaćanja solidarnog doprinosa prema Uredbi Vijeća (EU) 2022/1854, nisu istovremeno i obveznici plaćanja dodatnog poreza na dobitak.
 • Ako se Zakon usvoji, Ministar je obvezan u roku 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona donijeti Pravilnik. Sadašnji prijedlog je da obračun i plaćanje dodatnog poreza na dobitak bude u istom roku koji se odnosi na porez na dobitak (Obrazac PD). Prema tome, oba poreza trebala bi se platiti istoga dana.
 • Povratak na vijesti