Prijenos porezne obveze - provedba javne nabave i usluga voditelja EU projekta

Datum: 17.03.2017, Petak
Klasa: 410-19/16-02/201
Davatelj: Porezna uprava

      Podnositelj upita obratio se s pitanjem u vezi poreza na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV). U upitu se navodi da podnositelj upita, u predmetnom slučaju Agencija, kao posredničko tijelo razine 2 Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. sudjeluje u kontroli provedbe projekata iz ESI fondova. Stoga podnositelj upita postavlja pitanje može li porezni obveznik koji je konzultant korisnika bespovratnih sredstava (dalje: Korisnik) izvršiti prijenos porezne obveze sukladno članku 75. stavku 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon) za usluge provedbe javne nabave za sljedeće predmete nabave:
1. Uslugu voditelja EU projekta;
2. Uslugu stručnog nadzora nad gradnjom;
3. Nabavu izvođača građevinsko-obrtničkih radova;
4. Nabavu dobavljača opreme;
5. Uslugu edukacije na nabavljenoj opremi;
6. Nabavu isporučitelja materijala informiranja i vidljivosti;
7. Nabavu usluge revizije.
      U upitu se također navodi da je porezni obveznik s Korisnikom sklopio ugovor o pružanju usluga voditelja EU projekta te da po izdanim računima vrši prijenos porezne obveze po članku 75. stavku 3. Zakona. Vezano uz navedeno podnositelj upita navodi da se porezni obveznik – konzultant prilikom pojašnjenja Agenciji poziva na Uputu Porezne uprave KLASA: 410-19/14-01/241, URBROJ: 513-07-21-01/14-02, od 29. rujna 2014. godine te na mišljenje Porezne uprave KLASA: 410-19/13-01/271, URBROJ: 513-07-21-01/13-4, od 29. srpnja 2013. godine sukladno kojemu se prijenos porezne obveze primjenjuje na usluge praćenja usklađenosti, monitoringa na projektu izgradnje građevinskog objekta, usluge upravljanja troškovima i financijske kontrole na projektu izgradnje građevinskog objekta te usluge pripreme i evaluacije natječajne dokumentacije za izgradnju građevinskog objekta. Podnositelj upita napominje da porezni obveznik – konzultant, prema podacima iz Sudskog registra Ministarstva pravosuđa, nema registriranu djelatnost nadzora nad gradnjom i inženjerske usluge vezane uz građevinarstvo. Osim navedenog, podnositelj upita navodi dvojbu o mogućnosti da se u predmetnom slučaju radi o pogrešnom tumačenju pojma „projekt“ obzirom da pojam „EU projekt“ nije „projekt“ u kontekstu građevinskih radova i usluga prema Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13) i drugim relevantnim propisima.
      Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
      Obzirom da u upitu nije navedeno dovoljno podataka, napominjemo da se ne možemo sa sigurnošću očitovati.
      Naime, prema odredbama članka 75. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14 i 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon) PDV mora plaćati svaki porezni obveznik koji obavlja oporezive isporuke dobara i usluga, osim kada je PDV obvezna plaćati druga osoba.
      Sukladno odredbama članka 75. stavka 3. točke a) Zakona porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan je platiti PDV kada mu se obave građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge.
      Odredbama članka 152. stavka 1. točke a) Pravilnika propisano je da se građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona smatraju:
a) radovi u okviru građenja (izgradnja, održavanje, rekonstrukcija i uklanjanje građevinskog objekta ili njegovih dijelova) iz Dodatka II. koji je sastavni dio Pravilnika,
b) prateći radovi nužni za izvođenje radova iz točke a) koji su zajedno s njima ugovoreni i izvedeni,
c) radovi hortikulturnog uređenja i radovi uređenja okoliša ako se izvode u okviru izgradnje i rekonstrukcije pojedinog građevinskog objekta,
d) usluge koje se obavljaju u okviru arhitektonske, građevinske, geodetske, strojarske, i elektrotehničke djelatnosti ako je obavljanje tih usluga potrebno za obavljanje radova iz točke a) ovoga stavka,
e) usluge stručnog nadzora građenja sukladno propisima kojima se uređuju arhitektonski i inženjerski poslovi i djelatnosti u prostornom uređenju i gradnji,
f) ustupanje osoblja, ako ono obavlja građevinske usluge,
g) iznajmljivanje strojeva i opreme za građenje, s rukovateljem,
h) usluge čišćenja koje se obavljaju u okviru građenja,
i) ugradnja, umjeravanje, probno testiranje, puštanje u rad i slične usluge kada se izvode na uređajima i opremi prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta,
j) usluge koordinatora zaštite na radu u vezi s izvođenjem radova iz točke a) ovoga stavka,
      Obzirom na navedeno, prijenos porezne obveze primjenjuje se u slučaju kada porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a obavlja građevinske usluge iz članka 152. stavka 1. i Dodatka II Pravilnika drugom poreznom obvezniku upisanom u registar obveznika PDV-a.
      Usluga provedbe javne nabave za poslove iz građevinske djelatnosti korisniku bespovratnih sredstava te usluge voditelja EU projekta ne smatraju se građevinskim uslugama iz članka 152. stavka 1. i Dodatka II Pravilnika, stoga porezni obveznik u predmetnom slučaju ne može izvršiti prijenos porezne obveze.

Povratak na mišljenja