Primici isplaćeni znanstvenicima na koje se ne plaća porez na dohodak

Datum: 09.03.2017, Četvrtak
Klasa: 410-01/17-01/94
Davatelj: Porezna uprava

      ​Zaprimili smo upit vezan za isplatu stipendija za stručno usavršavanje znanstvenika u inozemstvu i tuzemstvu radi povećanja mobilnosti znanstvenika i prijenosa znanja putem projekata i programa koje financira Europska unija, a koje isplaćuje Hrvatska zaklada za znanost, neprofitna organizacija financirana iz Državnog proračuna putem Ministarstva znanosti i obrazovanja. Hrvatska zaklada za znanost koja financira znanstvena istraživanja, provodi javni natječaj za dodjelu stipendija znanstvenika koji će učestvovati u projektima čije programe provodi i financira Europska unija.
      Iz postavljenog pitanja proizlazi da se ne radi o području za koje se izdaje obvezujuće mišljenje prema članku 10. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 115/16)  i Pravilniku o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (Narodne novine, broj 78/15) pa u nastavku dajemo mišljenje u uobičajenom postupku.
      Člankom 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon) propisani su primici na koje se ne plaća porez na dohodak, između ostalih, stavkom 1. točkom 15. toga članka, stipendije studenata za redovito školovanje na preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijima i poslijediplomanata te poslijedoktoranata za koje su sredstva planirana u državnom proračunu Republike Hrvatske i stipendije koje se isplaćuju, odnosno dodjeljuju iz proračuna Europske unije, uređene posebnim međunarodnim sporazumima, i to studentima za redovito školovanje na visokim učilištima.
      Istim stavkom toga članka Zakona, točkom 19. propisane su stipendije studentima izabranima na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima, za redovito školovanje na visokim učilištima koje isplaćuju, odnosno dodjeljuju zaklade, fundacije, ustanove i druge institucije registrirane u Republici Hrvatskoj za odgojno-obrazovne ili znanstvenoistraživačke svrhe, koje djeluju u skladu s posebnim propisima, osnovane s namjenom stipendiranja.
      Točkom 23. istoga stavka članka 9. Zakona, propisane su stipendije studenata na poslijediplomskim studijima u skladu s točkama 14., 15. i 19. toga stavka članka 9. Zakona, te primitke, osim primitaka iz članka 5. Zakona, koji se isplaćuju poslijediplomantima, poslijedoktorandima, istraživačima i znanstvenicima u skladu s navedenim točkama 15. i 19. članka 9. stavka 1. Zakona, odnosno iz fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, za pokriće troškova školovanja, usavršavanja i znanstvenih istraživanja, odobrenih na temelju javnih natječaja, vjerodostojnih isprava i do propisanih iznosa.
      Člankom 5. stavkom 13. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/2017) dodatno se propisalo da se navedeni neoporezivi primici smatraju primicima isplaćenim za pokriće stvarnih troškova školovanja, usavršavanja i znanstvenih istraživanja, neovisno da li navedene primitke isplaćuje poslodavac ili drugi isplatitelj te pod uvjetima da se ti primici ne ostvaruju u okvirima provedbe aktivnosti mobilnosti i da se ne smatraju izvorom dohotka iz članka 5. Zakona. Neoporezivi iznosi primitaka za pokriće troškova priznaju se najviše u visini koja je  propisana u skladu s posebnim propisima prema kojima se programi provode te na temelju vjerodostojnih isprava kao što su ugovor, izvješće, račun i drugo.
      Iz navedenoga možemo zaključiti da se primicima na koje se ne plaća porez na dohodak koji se isplaćuju znanstvenicima mogu smatrati primici pod slijedećim uvjetima:
  • ako su isplaćeni iz državnog proračuna Republike Hrvatske ili iz proračuna Europske unije odnosno iz fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima
  • ako su znanstvenici izabrani na javnim natječajima pod uvjetom da svi znanstvenici mogu pristupiti javnim natječajima pod jednakim uvjetima
  • ako se tim primicima pokrivaju troškovi školovanja, usavršavanja i znanstvenih istraživanja (kao što su izdaci za prijevozne troškove, prehranu i smještaj te za realizaciju projektnih aktivnosti koje prijavljuju fizičke osobe – najam prostora, osiguranje, opremu i materijale i drugo)
  • ako primici nisu isplaćeni u okvirima provedbe aktivnosti mobilnosti jer se onda primjenjuje članak 9. stavak 1. točka 21. Zakona, u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja, u skladu s financijskom uredbom Europske komisije, do propisanih iznosa
  • ako se ti primici ne smatraju izvorom dohotka iz članka 5. Zakona, odnosno ako se ne isplaćuju po osnovi dohotka od nesamostalnog rada (plaća), dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i/ili drugog dohotka
  • ako se isplaćuju do propisanih iznosa u skladu s posebnim propisima prema kojima se programi provode
  • ako se isplaćuju na temelju vjerodostojnih isprava (ugovor, izvješće, račun i drugo). 

Povratak na mišljenja