Primici u naravi

Datum: 16.11.2015, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/15-01/2994
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo upit vezan uz porezni tretman korištenja softvera kojega poslodavci daju odnosno omogućuju svojim radnicima bez naknade, a za privatne svrhe radnika. 
Odredbama članka 14. stavka 1. točke 1. i stavka 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14 – dalje u tekstu: Zakon) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos. Primicima u naravi smatraju se korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti koje poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće iz stavka 1. i 2. toga članka daju radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz stavka 1. i 2. toga članka.
U članku 15. stavku 1. točci 3. i stavku 5. istog članka Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13 i 157/14 – dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju i primici radnika i osoba koji ostvaruju primitke iz članka 14. Zakona u stvarima i uslugama koje imaju novčanu vrijednost (dobra, usluge, prava i ostala primanja u naravi), u koje ulaze primici ostvareni u dobrima i uslugama bez naknade ili uz djelomičnu naknadu, te raznim darovima i ugošćenjima, kao i svi drugi primici u svezi i po osnovi nesamostalnog rada koji se daju u naravi, osim izravnih ili neizravnih novčanih isplata i doznaka
Člankom 16. stavkom 1. Pravilnika propisano je da se vrijednost primitaka iz članka 15.  Pravilnika utvrđuje prema tržišnoj vrijednosti tih primitaka koja je važeća u mjestu davanja (s uključenim porezom na dodanu vrijednost), a stavkom 3. istog članka propisano je da vrijednost primitaka pri davanju darova, usluga bez naknade i slično čija je pojedinačna vrijednost preko 400,00 kuna po pojedinom radniku i osobama koje ostvaruju primitke iz članka 14. Zakona godišnje, utvrđuje se na vrijednost iste ili slične vrste stvari odnosno usluge prema tržnim cijenama u mjestu davanja dara ili usluge. Pod darovima se u smislu Pravilnika, smatraju samo davanja u naravi.
Temeljem gore navedenoga mišljenja smo da se omogućavanje besplatnog korištenja softvera u privatne svrhe kojega poslodavci daju odnosno omogućuju svojim radnicima, smatra, sukladno članku 14. stavku 3. Zakona, primitkom po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) u naravi.
Ukoliko bi pojedinačna vrijednost softvera bila do 400,00 kuna, poslodavac bi mogao tretirati takvo davanje kao neoporezivi primitak po osnovi nesamostalnog rada, uz uvjet da prethodno radniku nije omogućio korištenje nekog drugog prava ili stvari koje ima obilježje primitka u naravi sukladno navedenim odredbama Zakona odnosno Pravilnika, a do navedenog godišnjeg iznosa.

Povratak na mišljenja