Primjena članka 75. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Datum: 11.01.2019, Petak
Klasa: 410-19/19-02/7
Davatelj: Porezna uprava

      ​Vezano uz obvezu plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) temeljem članka 75. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13 do 106/18, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) detaljnije se očitujemo u nastavku.
 
Obveznici primjene 
 
      Odredbama članka 75. stavka 2. Zakona o PDV-u propisano je da ako oporezive isporuke dobara ili usluga u tuzemstvu obavlja porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište i nije registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu, PDV plaća porezni obveznik odnosno pravna osoba koja nije porezni obveznik, ali je registrirana za potrebe PDV-a, kojemu je obavljena isporuka dobara ili usluga.
 
      Poreznim obveznikom koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište i nije registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu smatra se porezni obveznik sa sjedištem, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u drugoj državi članici Europske unije, odnosno u trećoj zemlji (u daljnjem tekstu: strani porezni obveznik) kojem nije dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj (u daljem u tekstu: PDV ID broj), neovisno o poreznom statusu koji ima u državi u kojoj ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište.
 
      Člankom 150. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13 do 1/19, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u), između ostalog, detaljnije je propisano koje osobe su obvezne plaćati PDV prema članku 75. stavku 2. Zakona o PDV-u. Tako iz navedenog članka proizlazi da ako isporuke dobara i usluga za koje je mjesto oporezivanja u tuzemstvu obavlja strani porezni obveznik koji nije registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu, tada PDV prema članku 75. stavku 2. Zakona o PDV-u plaća:
• svaki porezni obveznik uključujući i malog poreznog obveznika, neovisno o tome ima li ili nema PDV ID broj,
• pravna osoba koja nije porezni obveznik, a ima dodijeljen PDV ID broj,
• strani porezni obveznik koji ima dodijeljen hrvatski PDV ID broj.
 
      Međutim, ako je strani porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu, onda na isporuke obavljene u tuzemstvu ne može primijeniti prijenos porezne obveze prema članku 75. stavku 2. Zakona o PDV-u, već je obvezan obračunati PDV neovisno o tome tko je primatelj isporuke. Naime, od 1. siječnja 2019. godine primjenjuju se izmijenjene odredbe članka 75. stavka 2. Zakona o PDV-u, te se prijenos porezne obveze više ne primjenjuje na isporuke obavljene u tuzemstvu u slučaju kada ih obavlja strani porezni obveznik koji ima dodijeljen hrvatski PDV ID broj.
 
      Potrebno je naglasiti da je primjena odredbi o prijenosu porezne obveze prema članku 75. stavku 2. Zakona o PDV-u obvezujuća, stoga strani porezni obveznik koji nije registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu kada obavlja isporuke oporezive u tuzemstvu i dalje prenosi poreznu obvezu na primatelja ne zaračunava PDV, dok strani porezni obveznik koji je registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu na oporezive isporuke obavljene u tuzemstvu zaračunava hrvatski PDV.
 
      Slijedom navedenog, prema izmijenjenim odredbama Zakona o PDV-u bitno je znati ima li strani porezni obveznik hrvatski PDV ID broj ili ne kako bi se mogao odrediti porezni tretman isporuke. Ako strani porezni obveznik nema dodijeljen hrvatski PDV ID broj, moguća je primjena prijenosa porezne obveze na tuzemnog primatelja kao i dosad.
 
      Nadalje, ako strani porezni obveznik ne može prenijeti poreznu obvezu temeljem članka 75. stavka 2. Zakona o PDV-u na primatelja u tuzemstvu tada je obvezan registrirati se za potrebe PDV-a u tuzemstvu sukladno članku 77. stavku 5. točki a) Zakona o PDV-u i na obavljene oporezive isporuke obračunati i platiti PDV.
 
Izdavanje računa
 
      U vezi izdavanja računa napominjemo da je osnovno pravilo da država članica u kojoj se obavlja isporuka utvrđuje pravila o izdavanju računa.  Navedeno znači da se za izdavanje računa koji se odnose na isporuke dobara i usluga za koje je mjesto oporezivanja u tuzemstvu primjenjuju pravila hrvatskog Zakona o PDV-u, što je propisano člankom 78. stavkom 9. Zakona o PDV-u.
 
      Međutim, za određene slučajeve primjenjuju se izuzeci od osnovnog pravila. Tako iz odredbi članka 78. stavka 10. Zakona o PDV-u proizlazi da se za izdavanje računa primjenjuju pravila države članice u kojoj strani porezni obveznik ima sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu iz koje se obavljaju isporuke ili prebivalište ili uobičajeno boravište kada obavi isporuku dobara ili usluge za koje je mjesto oporezivanja u tuzemstvu osobi koja je kao primatelj obvezna platiti PDV u skladu s člankom 75. stavkom 2. toga Zakona.
 
       Prema tome, u slučaju kada strani porezi obveznik sa sjedištem u Europskoj uniji, koji nije registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu, obavlja isporuke dobara i usluga čije je mjesto oporezivanja u tuzemstvu osobi koja je kao primatelj obvezna platiti PDV prema članku 75. stavku 2. Zakona o PDV-u tada prilikom izdavanja računa primjenjuje pravila države članice u kojoj ima sjedište što znači da na računu navodi PDV ID broj izdan u državi sjedišta. Međutim, u slučaju kada je strani porezi obveznik sa sjedištem u Europskoj uniji registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu, te obavlja isporuke dobara i usluga čije je mjesto oporezivanja u tuzemstvu, prilikom izdavanja računa primjenjuje pravila hrvatskog Zakona o PDV-u što znači da na računu navodi svoj hrvatski PDV ID broj.
 
      Što se tiče isporučitelja koji nemaju sjedište u Europskoj uniji, a koji obavljaju oporezive isporuke dobara ili usluga u Europskoj uniji, ne primjenjuju se izuzeci i uvijek se primjenjuje osnovno pravilo, odnosno pravilo države članice u kojoj se isporuka smatra obavljenom.
 
      U slučaju kada strani porezi obveznik sa sjedištem izvan Europske unije obavlja isporuke dobara i usluga čije je mjesto oporezivanja u tuzemstvu i registriran je za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj, tada prilikom izdavanja računa primjenjuje pravila hrvatskog Zakona o PDV-u što znači da u računu navodi svoj hrvatski PDV ID broj. Napominjemo da pravila o izdavanju računa nisu uvjet za registriranje za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj, odnosno dodjelu hrvatskog PDV ID broja.
 
Iskazivanje u prijavama
 
       U vezi obveze prijavljivanja isporuka dobara i usluga za koje PDV plaća tuzemni primatelj isporuke napominjemo da strani porezni obveznik koji nema hrvatski PDV ID broj tako obavljene isporuke ne prijavljuje u prijavi PDV-a (Obrascu PDV-a) u Republici Hrvatskoj. U tom slučaju primatelj isporuke u Obrascu PDV-a iskazuje isporuku i obvezu PDV-a pod rednim brojem II 11., II 12. ili II 13. ovisno o stopi PDV-a dok pretporez iskazuje pod rednim brojem III 11., III 12. ili III 13. pod uvjetom da ima pravo na odbitak pretporeza. Tako primljena isporuke se ne iskazuje u Obrascu PDV-S.
 
      Nadalje, ako strani porezni obveznik ima dodijeljen hrvatski PDV ID broj od 1. siječnja 2019. više ne može primjenjivati prijenos porezne obveze iz članka 75. stavka 2. Zakona o PDV-u već je obvezan obračunati PDV neovisno o tome tko je primatelj isporuke. Tako obavljene isporuke prijavljuje u Obrascu PDV-a u Republici Hrvatskoj kao i drugi tuzemni porezni obveznici. Znači, na stranog poreznog obveznika koji ima dodijeljen hrvatski PDV ID broj od 1. siječnja 2019. primjenjuju se redovna pravila oporezivanja PDV-om te je obvezan podnositi prijave PDV-a i ostale potrebne obrasce kao i svi tuzemni porezni obveznici. Bitno je napomenuti da se za razdoblja oporezivanja od 1. siječnja 2019. godine ukida Prijava za isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavka 2. Zakona (Obrazac - INO PPO). Također napominjemo da se na stranog poreznog obveznika koji ima dodijeljen hrvatski PDV ID broj od 1. siječnja 2019. primjenjuju odredbe članka 75. stavka 3. Zakona u vezi prijenosa porezne obveze.
 
       S obzirom na izmjene Zakona o PDV-u, napominjemo da se Uputa Središnjeg ureda Porezne uprave o primjeni članka 75. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, KLASA: 410-19/14-01/599, URBROJ: 513-07-21-01/15-2 od 15. siječnja 2015. godine primjenjuje na isporuke obavljene do 31. prosinca 2018. godine.
 

Povratak na mišljenja