Primjena posebnog postupka oporezivanja investicijskog zlata

Datum: 25.02.2014, Utorak
Klasa: 410-01/13-01/4238
Davatelj: Porezna uprava


Porezni obveznik s dostavnog popisa obratio se radi pojašnjenja primjene posebnog postupka oporezivanja porezom na dodanu vrijednost prigodnih zlatnika čistoće 999/1000. Naime, porezni obveznik smatra da, osim oblika, nema suštinske razlike između prigodnih zlatnika čistoće 999/1000 i zlatnih poluga ili pločica. Navodi da predmetni zlatnici nisu bili niti će biti zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj, te mogu li se stoga tretirati kao investicijsko zlato. U vezi s navedenim postavljeno je pitanje kakve se evidencije trebaju voditi o transakcijama s investicijskim zlatom.
      Postavljeno je i pitanje može li Republika Hrvatska, obzirom da se zlatne pločice razlikuju samo po obliku, uvrstiti predmetne zlatnike u seriju „C“ službenog lista Europske unije.
      Prema odredbama čl. 113. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. - Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. - Rješenje USRH) »investicijskim zlatom« u smislu tog Zakona smatra se zlato u obliku poluga ili pločica, težina koje su prihvaćene na tržištu plemenitih metala, čistoće jednake ili veće od 995 tisućinki, bez obzira je li predstavljeno vrijednosnim papirima ili nije, zlatne kovanice čistoće jednake ili veće od 900 tisućinki, iskovane poslije 1800. godine, koje trenutno jesu ili su bile zakonsko sredstvo plaćanja u državi podrijetla i koje se uobičajeno prodaju po cijeni koja ne prelazi više od 80 % vrijednosti zlata na otvorenom tržištu, sadržanog u kovanicama, a koje se ne prodaju u numizmatičke svrhe.
      Sukladno čl. 345. Direktive 2006/112 EZ svaka država članica do 01. srpnja svake godine obavještava Komisiju o kovanicama koje ispunjavaju kriterije utvrđene u čl. 344. st. 1. t. 2. te Direktive i kojima se trguje u toj državi članici. Europska komisija svake godine u Službenom listu Europske unije objavljuje popis zlatnih kovanica koje se u svim državama članicama smatraju investicijskim zlatom. Obzirom da predmetni prigodni zlatnici nisu na navedenom popisu mišljenja smo da se na iste ne može primijeniti posebni postupak oporezivanja investicijskog zlata.
      Obzirom da Republika Hrvatska putem Hrvatske narodne banke može predložiti da se prigodni zlatnici čistoće 999/1000 tisućinki uvrste na navedeni popis porezni obveznik može Hrvatskoj narodnoj banci postaviti upit, odnosno zatražiti mišljenje smatraju li se predmetni prigodni zlatnici u Republici Hrvatskoj investicijskim zlatom.
      Vezano na dio upita o tome kakve se evidencije o transakcijama s investicijskim zlatom trebaju voditi napominjemo da prema odredbi čl. 117. Zakona o porezu na dodanu vrijednost porezni obveznici moraju izdavati račune i voditi evidenciju o transakcijama s investicijskim zlatom. Porezni obveznici moraju čuvati podatke o tome, uključujući i podatke o identitetu kupaca, u rokovima propisanima Općim poreznim zakonom.
      Slijedom navedenog iako Zakonom o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13. - ispr. i 160/13.) nije posebno propisan oblik i sadržaj evidencija o transakcijama s investicijskim zlatom porezni obveznik u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji mora osigurati podatke o tome na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava.

Povratak na mišljenja