Primjena snižene stope poreza na dodanu vrijednost na električni skuter za slabije pokretne osobe

Datum: 11.05.2015, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/15-01/52
Davatelj: Porezna uprava

Postavili ste upit o primjeni snižene stope poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) na isporuku električnog skutera za slabije pokretne osobe. U upitu navodite da ste dobili ponudu društva "O" d.o.o. za električni skuter za slabije pokretne osobe u kojoj je navedena stopa PDV-a 5% po članku 10. i 10.a Zakona o PDV-u. Postavili ste pitanje je li ponuda u skladu sa zakonom.
Sukladno odredbama čl. 38. st. 2. t. e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi 5% na isporuke medicinske opreme, pomagala i drugih sprava koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida propisane Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO).
Člankom 47. st. 1. t. e) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14.) detaljno je propisano što se smatra medicinskom opremom, pomagalima i drugim spravama iz čl. 38. st. 2. t. e) Zakona.
Slijedom navedenog, ako se električni skuter za slabije pokretne osobe ne nalazi na Popisu ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a, pri isporuci istog primjenjuje se stopa PDV-a 25%.
U vezi tumačenja Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima upućujemo vas na HZZO.
 

Povratak na mišljenja