Primjena Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu – Kraljevina Švedska

Datum: 30.09.2015, Srijeda
Klasa: 910-01/14-01/295
Davatelj: Porezna uprava

      Porezni obveznik postavio je upit vezano za porezni tretman dohotka od nesamostalnog rada u Kraljevini Švedskoj, kao i za način na koji se vrši izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u gore spomenutom Sporazumu.
      U upitu porezni obveznik navodi da je ugovorio posao sa poreznim obveznikom rezidentom Kraljevine Švedske. Radovi na projektu bi trebali trajati kraće od 12 mjeseci i bilo bi angažirano 50 radnika. Projekt je započeo krajem srpnja 2014. i trebao bi trajati do kraja svibnja 2015. Shodno navedenome porezni obveznik postavio je upit vezano za porezni tretman dohotka od nesamostalnog rada u Kraljevini Švedskoj.
      Između Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske u primjeni je od 08. 10. 1991. Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu između SFR Jugoslavije i Kraljevine Švedske (preuzet Nar. nov. – Međunarodni ugovori br. 53/91.), u daljnjem tekstu: Sporazum, koji čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i po pravnoj je snazi iznad zakona te su njegove odredbe obvezujuće.
      Člankom 15. st. 1. Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske propisano je da se u skladu s odredbama čl. 16, 18. i 19. ovog sporazuma, osobni dohoci i druga slična primanja koja ostvari rezident države ugovornice iz radnog odnosa oporezuju samo u toj državi, osim ako rezident nije zaposlen u drugoj državi ugovornici . Ako je zaposlen u drugoj državi ugovornici, takva se primanja mogu oporezivati u toj drugoj državi pošto su u njoj ostvarena.
      Neovisno o odredbama čl. 15. st. 1. primanja koja ostvari rezident države ugovornice iz radnog odnosa u drugoj državi ugovornici, oporezuju se samo u prvo spomenutoj državi ako:
      a) primalac boravi u drugoj državi u razdoblju ili razdobljima koji ukupno ne prelaze 183 dana u toj kalendarskoj godini,
      b) primanja isplati osoba ili se isplate u ime osobe koja nije rezident druge države;
      c) primanja ne snosi stalna poslovna jedinica niti stalna baza koju osoba ima u drugoj državi.
      Člankom 22. st. 5. Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske propisano je da ako rezident Hrvatske ostvaruje dohodak ili posjeduje imovinu koji se, prema odredbama ovog sporazuma, mogu oporezivati u Švedskoj, Hrvatska će, u skladu s odredbama čl. 22. st. 6., izuzeti takav dohodak ili imovinu od poreza, ali može, pri obračunavanju poreza na preostali dohodak ili imovinu te osobe primijeniti poreznu stopu koja bi se primjenjivala da izuzeti dohodak odnosno imovina nisu bili izuzeti. Člankom 22. st. 6. propisano je da ako rezident Hrvatske ostvaruje dohodak koji u skladu s odredbama čl. 10. može biti oporezovan u Švedskoj, Hrvatska će odobriti kao umanjenje od poreza na dohodak te osobe iznos jednak porezu koji je plaćen u Švedskoj. Takvo umanjenje neće, međutim, biti veće od onog dijela poreza, kako je obračunato prije umanjivanja, a koje odgovara dohotku ostvarenom u Švedskoj.
      Uzimajući u obzir gore navedeno mišljenja smo da Republika Hrvatska zadržava pravo oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada ostvarenog u drugoj državi sve dok su istodobno ispunjeni uvjeti propisani čl. 15. st. 2. Sporazuma, odnosno da primalac boravi u drugoj državi u razdoblju ili razdobljima koja ukupno ne traju duže od 183 dana u toj kalendarskoj godini, da je primanje isplatila osoba ili su isplaćena u ime osobe koja nije rezident druge države i da primanja ne padaju na teret stalne poslovne jedinice ili stalne baze koju osoba ima u drugoj državi.

Povratak na mišljenja