Primjena stope PDV-a na uslugu raspoloživosti malih fotonaponskih postrojenja

Datum: 11.10.2022, Utorak
Klasa: 410-01/22-01/1552
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o primjeni stope PDV-a na uslugu raspoloživosti malih fotonaponskih postrojenja. U upitu se navodi da se radi o modelu nabave fotonaponskih postrojenja kod kojih se vlasništvo nad tim dobrima stječe najkasnije nakon plaćanja obroka. Nadalje, navodi se da se radi o nabavi fotonaponskog postrojenja kao usluge raspoloživosti, u svijetu poznatog kao PVaaS (Photovoltaic as a Service) te da je ta transakcija slična najmu i leasingu. U upitu se opisuje da davatelj usluge raspoloživosti o svom trošku dobavlja, montira i održava fotonaponsko postrojenje, a primatelj plaća uslugu raspoloživosti postrojenja u ugovorenom razdoblju (najčešće 10 godina). Navodi se da davatelj isporučuje raspoloživost fotonaponskog postrojenja, a primatelj koristi električnu energiju iz fotonaponskog postrojenja te da davatelj ne prodaje energiju već raspoloživost postrojenja. S tim u vezi navodi se da ukoliko je postrojenje raspoloživo za proizvodnju električne energije primatelj plaća naknadu za raspoloživost, a ukoliko je djelomično raspoloživo ili neraspoloživo primatelj plaća umanjenu naknadu za raspoloživost ili ju ne plaća. Nadalje, u upitu se navodi da nakon isteka ugovora davatelj prenosi vlasništvo nad postrojenjem na primatelja bez naknade. U vezi navedenog, postavljeno je pitanje hoće li se naknada za raspoloživost oporezivati stopom PDV-a od 0% te oporezuje li se transakcija nabave, montaže i održavanja postrojenja (davatelj usluge, investitor u čijem je privremenom razdoblju postrojenje u vlasništvu) stopom od 0%.

Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.

Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22 i 113/22, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.

Prema odredbama članka 7. Zakona o PDV-u isporuka dobara je prijenos prava raspolaganja materijalnom imovinom u svojstvu vlasnika. Isporukom dobara, među ostalim, također se smatra stvarna predaja dobara na raspolaganje prema ugovoru o najmu dobara, odnosno o leasingu na određeno vrijeme ili o prodaji dobara uz odgodu plaćanja, koji određuje da se vlasništvo nad tim dobrima stječe najkasnije nakon plaćanja zadnjeg obroka.

Prema odredbama članka 38. stavka 6. Zakona o PDV-u, PDV se obračunava i plaća po stopi od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada.

Pod pojmom isporuka i ugradanja solarnih ploča podrazumijeva se realizacija projekata izvedbe jednostavnih građevina u smislu zakona kojim se regulira gradnja, a kojim je obuhvaćen i projektni i izvedbeni dio od strane jednog ili više izvođača. Pri tome bi se stopom PDV-a od 0% oporezivala sva potrebna oprema i radovi (uključujući grupu opreme fotonaponski paneli, inverter, baterija (opcionalno), građevinska konstrukcija i kabelski razvod, solarni kolektori, spremnik tople vode, cirkulacijska pumpa i grupa radovi i usluge i to izvođenje radova na montaži, projektiranje i ishođenje dozvola i priključenje na elektroenergetsku distribucijsku mrežu).

Slijedom navedenog, ako se usluga raspoloživosti fotonaponskog postrojenja obavlja temeljem ugovora o prodaji dobara uz odgodu plaćanja, koji određuje da se vlasništvo nad fotonaponskim postrojenjem stječe najkasnije nakon plaćanja zadnjeg obroka, isto se smatra isporukom dobara u smislu članka 7. Zakona o PDV-u.

Stoga, ako se radi o isporuci i ugradnji fotonaponskog postrojenja na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te u blizini takvih objekata, prostora i zgrada, PDV se obračunava po stopi od 0% na isporuku i ugradnju fotonaponskog postrojenja i na naknadu za raspoloživost tog fotonaponskog postrojenja.

Na uslugu održavanja fotonaponskog postrojenja PDV se obračunava po stopi od 25%.

Povratak na mišljenja