Primjena stope poreza na dodanu vrijednost od 23% na privremene situacije u graditeljstvu

Datum: 04.06.2009, Četvrtak
Klasa: 410-19/09-01/125
Davatelj: Porezna uprava

Društvo Kamgrad d.o.o. iz Zagreba, J. Lončara 1h, postavilo je upit u vezi s primjenom poreza na dodanu vrijednost po stopi od 23% na privremene situacije, odnosno obračune djelomično izvedenih radova, ispostavljene prije, a ovjerene nakon početka primjene stope poreza na dodanu vrijednost od 23%. Kako se navodi u upitu, za radove izvedene u mjesecu srpnju 2009. ispostavljene su situacije sa obračunanom stopom poreza na dodanu vrijednost od 22% a koje će biti ovjerene u kolovozu 2009. ili kasnije. Obzirom da porezna obveza nastaje po ovjeri situacije nadzora, postavljeno je pitanje mora li u tome slučaju investitor, odnosno primatelj privremene situacije vratiti sve situacije sa obračunanim porezom na dodanu vrijednost po stopi od 22% i ponovno ih ispostaviti investitoru sa stopom poreza na dodanu vrijednost od 23%. Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.

Prema odredbi članka 7. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 94/09.) i odredbi članka 41. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 97/09.) propisano je da pri obračunu poreza na dodanu vrijednost prema izdanim računima (članak 17. stavak 1. Zakona) porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je obavljena isporuka dobra ili usluge. Obračunska razdoblja, prema odredbama članka 16. stavak 2. i 3. Zakona, su razdoblja od 1. do posljednjeg dana u mjesecu, odnosno od 1. do posljednjega dana u tromjesečju.

Napominjemo da se Porezna uprava u viša navrata očitovala u vezi nastanka porezne obveze po privremenim i okončanoj situaciji u graditeljstvu mišljenjima Klasa: 410-19/07-01/646, Ur. br.: 513-07-98-3 od 12. lipnja 1998. i Klasa: 410-19/07-01/101, Ur. br.: 513-07-21-01/08-2 od 11. siječnja 2008. koje dajemo u privitku, u kojima između ostalog stoji da ovjera privremene situacije od strane nadzornog tijela investitora kojom nadzorno tijelo potvrđuje kontrolu kvalitete i stvarnu količinu izvedenih radova, dovodi do nastanka porezne obveze.

Zakonom o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 94/09.) propisano je da se od 1. kolovoza 2009 godine porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 23%, što znači da na isporuku dobara i usluga koje su se oporezivale porezom na dodanu vrijednost po stopi od 22% od 1. kolovoza 2009. porez na dodanu vrijednost obračunava se i plaća po stopi od 23%.

Obzirom da tek ovjerena situacija znači potvrdu stvarno izvedenih radova, porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojemu je ovjerena situacija od strane nadzornog tijela. Stoga, ako je privremena situacija ispostavljena u srpnju 2009. a ovjerena u razdoblju iza 1. kolovoza 2009., primjenjuje se stopa poreza na dodanu vrijednost od 23%, te se već ispostavljena situacija sa obračunanom stopom poreza na dodanu vrijednost od 22% treba ispraviti na način da se porez na dodanu vrijednost obračuna po stopi od 23% i plati u rokovima propisanim Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

Molimo da o navedenome obavijestite podnositelja upita.

Povratak na mišljenja