Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije – zapošljavanje inozemnog znanstvenika na projektu Europske unije

Datum: 22.03.2013, Petak
Klasa: 410-01/13-01/312
Davatelj: Porezna uprava


 Podnositelj upita iz dostavnog popisa zatražio je mišljenje o oporezivanju znanstvenika iz Belgije. Znanstvenik je umirovljeni profesor Medicinskog fakulteta u Bruxellesu kojega bi Medicinski fakultet u Zagrebu želio zaposliti na znanstvenom projektu koji se u sklopu okvirnog programa FP7 financira sredstvima Europske unije. Zatraženo mišljenje tiče se oporezivanja dohotka znanstvenika, kao i oporezivanja njegove mirovine iz Belgije. U nastavku odgovaramo na postavljena pitanja.

 Raspodjela prava oporezivanja dohotka između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije određuje se Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju plaćanja poreza na dohodak i na imovinu između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije (Nar. nov. – MU, br. 6/03.).

 Članak 20. Ugovora u svom stavku 1. određuje da se sve naknade koje se isplaćuju profesorima i drugim nastavnicima koji su rezidenti državne ugovornice, a prisutni su u drugoj državi ugovornici u svrhu održavanja nastave ili provedbe znanstvenog istraživanja na sveučilištu ili drugoj službeno priznatoj obrazovnoj ustanovi izuzimaju od oporezivanja u toj drugoj državi ugovornici ako njihov boravak ne prelazi dvije godine od datuma dolaska tih osoba u tu drugu državu ugovornicu.

 Iz navedenog proizlazi da će porezni obveznik iz upita biti oslobođen od oporezivanja za dohodak sudjelovanje u navedenom znanstvenom projektu ukoliko njegov boravak ne prelazi dvije godine od datuma dolaska u Republiku Hrvatsku.

 Ukoliko navedeni obveznik ostaje u Republici Hrvatskoj duže od dvije godine na takav dohodak će se primjenjivati, s obzirom da je ugovor o gostovanju iz upita podvrsta ugovora o radu, članak 15. ugovora koji u svojim stavcima 1. i 2. određuje sljedeće:
1. Ako nije drukčije propisano odredbama članka 16., 18., 19. i 20., plaće, nadnice i slična primanja koje rezident državne ugovornice ostvari nesamostalnim radom oporezuju se samo u toj državi, osim ako je riječ o nesamostalnom radu koji se obavlja u drugoj državi ugovornici. Ako se radi o takvom nesamostalnom radu, primanja koja se od toga ostvaruju mogu se oporezivati u toj drugoj državi ugovornici.
2. Neovisno o odredbama stavka 1., primanja koja rezident države ugovornice ostvaruje od nesamostalnog rada u drugoj državi ugovornici oporezivat će se samo u prvospomenutoj državi ako:
a) primatelj boravi u drugoj državi u razdoblju ili razdobljima koja u svom zbroju ne traju ukupno duže od 183 dana u dvanaestomjesečnom razdoblju koje počinje ili završava u predmetnoj fiskalnoj godini, i
b) primanja isplaćuje poslodavac koji nije rezident druge države ugovornice ili se ona isplaćuje u njegovo ime, i
c) primanje ne tereti stalnu poslovnu jedinicu ili stalno sjedište koje poslodavac ima u toj drugoj državi.

      S obzirom da se na navedenog poreznog obveznika, u slučaju da boravi u Republici Hrvatskoj duže od dvije godine, te mu je poslodavac Medicinski fakultet u zagrebu ne bi, sukladno stavku 2. članka 15. Ugovora, primjenjivala izuzeća iz tog stavka, pravo oporezivanja gore navedenog dohotka bi sukladno stavku 1. članka 15. Ugovora imala Republike Hrvatska kao država u kojoj se obavlja nesamostalan rad.
      U tom slučaju i Kraljevina Belgija bi imala pravo oporezivanja takvog dohotka, no dvostruko oporezivanje otklonilo bi se primjenom članka 23. stavka 1. podstavka a) koji određuje da kad rezident Belgije ostvaruje dohodak ili posjeduje imovinu koja se oporezuje u Hrvatskoj u skladu s odredbama ovog Ugovora, osim onih članka 10. stavka 2., članka 11. stavaka 2. i 7., i članka 12. stavka 5., Belgija će izuzeti taj dohodak ili tu imovinu od oporezivanja ali može, računajući iznos poreza na preostali dohodak ili imovinu tog rezidenta, primijeniti stopu poreza koju bi primijenila kad taj dohodak ili imovina ne bi bili izuzeti od oporezivanja.
     
      Vezano za dio upita vezan za oporezivanje mirovine koju G. Pochet ostvaruje u Belgiji, na taj dohodak će se primjenjivati članak 18. stavak 1. S obzirom da iz vašeg upita proizlazi da će porezni obveznik i dalje ostati porezni rezident Kraljevine Belgije te da se mirovina ima svoj izbor Belgiji, navedena mirovina će sukladno navedenom članku 18. Ugovora biti oporezivana u Kraljevini Belgiji.

Povratak na mišljenja