Primjena Zakona o upravnim pristojbama

Datum: 24.02.2011, Četvrtak
Klasa: 410-01/10-01/2404
Davatelj: Porezna uprava

Primili smo upit Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: HAKOM) vezano uz primjenu Zakona o upravnim pristojbama (Nar. nov., br. 8/96. – 69/10.) u postupcima izdavanja dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra i adresno-brojevnog prostora, sukladno odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama (Nar. nov., br. 73/08.).

S obzirom da HAKOM nositelju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra i adresno- brojevnog prostora obračunava naknadu propisanu odredbama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (Nar. nov., br. 154/08. i 28/09., dalje: Pravilnik), postavljaju upit da li su kao tijelo javne vlasti obvezni na zaprimljeni zahtjev za izdavanje predmetne dozvole naplatiti upravnu pristojbu po Tarifnom broju 1., odnosno za izdanu dozvolu naplatiti i posebnu upravnu pristojbu po Tarifnom broju 41.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Zakon o upravnim pristojbama u članku 1. propisuje plaćanje upravnih pristojbi za spise i radnje pred tijelima državne uprave, diplomatskim konzularnim i drugim predstavničkim tijelima Republike Hrvatske u inozemstvu, upravnim i samoupravnim tijelima županije, grada, općine te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti prema Tarifi upravnih pristojbi koja je sastavni dio Zakona.

Člankom 7. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Nar. nov., br. 73/08.) propisano je da je Agencija samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih navedenim Zakonom i posebnim zakonom kojim je uređeno područje poštanskih usluga.

Slijedom navedenog, mišljenja smo da je HAKOM kao pravna osoba s javnim ovlastima obvezna naplaćivati upravne pristojbe za spise i radnje u postupcima za provođenje kojih HAKOM ima javne ovlasti te za koje odredbama posebnog zakona nije propisano drugačije postupanje, odnosno za koje Zakonom o upravnim pristojbama i Tarifom upravnih pristojbi, koja je sastavni dio Zakona, nije utvrđeno oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi.

U konkretnom slučaju, smatramo da predmetnim Pravilnikom propisano plaćanje naknade pri izdavanju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra i adresno-brojevnog prostora, nije od utjecaja na naplatu upravne pristojbe na zaprimljene zahtjeve za izdavanje navedene dozvole po Tarifnom broju 1., odnosno na naplatu posebne upravne pristojbe po Tarifnom broju 41. za izdanu dozvolu.

Povratak na mišljenja