Primjena Zakona o upravnim pristojbama u arhivskoj službi RH

Datum: 15.04.2009, Srijeda
Klasa: 412-01/09-01/2
Davatelj: Porezna uprava

Državni arhiv u S. postavio je upit trebaju li arhivi obavljajući poslove u sklopu svoje nadležnosti naplaćivati upravnu pristojbu u državnim biljezima.

Zakon o upravnim pristojbama (Nar. nov., br. 8/96. do 60/08.: dalje Zakon) u članku 1. propisuje plaćanje upravnih pristojbi za spise i radnje pred tijelima državne uprave, diplomatskim, konzularnim, i drugim predstavničkim tijelima Republike Hrvatske u inozemstvu, upravnim i samoupravnim tijelima županije, grada, općine te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti prema Tarifi upravnih pristojbi koja je sastavni dio Zakona.

Članak 13. Zakona propisuje da se pristojbe plaćaju u državnim biljezima. Iznimno se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ako pristojba iznosi više od 100,00 kuna ili ako je propisano da se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun bez obzira na iznos pristojbe.

Shodno navedenom, budući da je državni arhiv ustanova koja obavlja arhivsku službu u odnosu na arhivsko i registraturno gradivo državnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima i javnih službi koje djeluju na određenom području, mišljenja smo da za navedene poslove arhivska služba treba vršiti naplatu upravnih pristojbi sukladno citiranim člancima Zakona, te prema Tarifi upravne pristojbe.

Povratak na mišljenja