Pripreme za uvođenje eura

Autori:
Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.
Ivana ŽEPIĆ , dipl. oec.

Trajanje: 2 h 10 min
Datum: 18.05.2022

Cijena: 750,00 kn


Vremena za pripremu za uvođenje eura sve je manje. Početak dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti očekuje se već 5. rujna 2022. godine, a samo uvođenje eura planirano je s 1. siječnja 2023. godine.

Webinar je namijenjen svima koji su već započeli s pripremama za uvođenje eura, a pojavila su im se određena pitanja, ali i onima koji žele saznati pouzdane informacije u vezi s uvođenjem eura kako bi spremno dočekali sve aktivnosti i postupke u procesu uvođenja eura. Webinar će održati predavačice iz Ministarstva financija koje aktivno sudjeluju u izradi propisa u vezi s uvođenjem eura.

Program:

1. Uvod

 • općenito o pripremama za uvođenje eura
 • kada i tko će donijeti odluke na razini EU-a u vezi s uvođenjem eura

2. Opća pravila u vezi s uvođenjem eura

 • pravni instrumenti
 • opća pravila u vezi s preračunavanjem i zaokruživanjem
 • posebna pravila u vezi sa zaokruživanjem

3. Opskrba i zamjena kune za euro

 • predopskrba
 • posredna predopskrba
 • pojednostavljena posredna predopskrba
 • početni paketi kovanica
 • zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura

4. Dvojni optjecaj

 • trajanje
 • pravila
 • iznimke

5. Dvojno iskazivanje

 • trajanje
 • obveznici
 • pravila
 • iznimke

6. Preračunavanje novčanih sredstava i preračunavanje kod ugovora o kreditu

 • preračunavanje novčanih sredstava na računu
 • preračunavanje svota kod naloga za plaćanje iskazanog u kunama
 • pravila za preračunavanje kod ugovora o kreditu i ugovora o lizingu

7. Preračunavanje nominalne vrijednosti vrijednosnih papira

 • opća pravila preračunavanja nominalne vrijednosti nematerijaliziranih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca
 • opća pravila preračunavanja nominalne vrijednosti nematerijaliziranih vlasničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca

8. Proračuni i financijski planovi, poslovne knjige, financijski izvještaji i porezi

 • proračuni i financijski planovi
 • poslovne knjige
 • godišnji financijski izvještaji
 • prijava poreza i drugih javnih davanja

9. Nadzor

 • tijela koja će provoditi nadzor
 • podnošenje pritužbi
 • načelo oportuniteta

10.Pitanja i odgovori

Predavačice:
Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ, načelnica Sektora za bankarstvo, računovodstvo i reviziju
Ivana ŽEPIĆ, načelnica Sektora za financijska tržišta i financijsku pismenost

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 17. svibnja 2022. godine.

Cijena video snimke je 750,00 kn kn (600,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.