Privremena obustava obavljanja samostalne djelatnosti i svojstvo osiguranika pomorca

Datum: 28.02.2008, Četvrtak
Klasa: 411-01/08-01/5
Davatelj: Porezna uprava

Povodom dopisa Klasa: 140-10/08-01/5, Ur.broj: 341-99-05/6-08-3 od 10. siječnja 2008. kojim se traži mišljenje o statusu u mirovinskom osiguranju i obvezi doprinosa obrtnika koji je nadležnom Uredu za gospodarstvo prijavio privremenu obustavu obavljanja obrta a za kojega je lučka kapetanija uspostavila prijavu o početku osiguranja kao člana posade broda u međunarodnoj plovidbi i primjene odredaba Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Nar. nov., br. 147/02. i 177/05. – u nastavku Zakon o doprinosima) dajemo mišljenje.

Zakonom o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (Nar. nov., br. 76/07.), kao posebnim propisom (lex specialis), uređeno je da su pomorci – članovi posade brodova u međunarodnoj plovidbi, bez obzira na državnu pripadnost broda, osigurane osobe u obveznom mirovinskom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište odnosno uobičajeno boravište (rezidenti), a u obveznom zdravstvenom osiguranju te zdravstvenom osiguranju zaštite zdravija na radu ako u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište ili odobreni stalni boravak i ako međudržavnim ugovorom o socijalnom osiguranju nije drugačije uređeno.

Kako se, pored slučaja koji je predmet ovoga upita, u pravilu mogu pojaviti i više sličnih slučajeva koji su vezani uz osiguranika po osnovi pomoraca – članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi, koji obavljaju samostalnu djelatnost obrta i po toj su osnovi obvezno osigurani, radi dosljednog tumačenja odredaba Zakona o doprinosima, dajemo mišljenje i o tome kako postupiti i u više mogućih slučaja.

1. Pretpostavka mogućih pojavnih oblika

Osoba koja obavlja samostalnu djelatnost obrta i po toj je osnovi obvezno osigurana a ima namjeru ukrcati se na brod u međunarodnoj plovidbi pa, sukladno odredbi članka 129. stavka 1. Pomorskog zakonika, ima obvezu osiguranja to, za vrijeme ukrcaja može:

– odjaviti obavljanje djelatnosti ili
– privremeno obustaviti obavljanje djelatnosti ili
– nastaviti s poslovanjem obrta i za vrijeme dok je nositelj obrta ukrcan na brodu, putem poslovođe sve u skladu i na način kako je to uređeno Zakonom o obrtu (Nar. nov., br. 77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 71/01,. 49/03. – proč. tekst i 68/07.).

Ovisno o tome kako je uređeno statusno pitanje obrta za vrijeme ukrcaja ovise i obveze doprinosa sukladno odredbama Zakona o doprinosima.

2. Odjava obavljanja obrta

Osobi koja, za vrijeme u kojemu će kao član posade broda provesti na brodu u međunarodnoj plovidbi (dan ukrcaja do dana iskrcaja) i obvezno je osigurana po toj osnovi a odjavi obavljanje obrta s danom odjave djelatnosti prestaje status osiguranika po osnovi obavljanja obrta. Prestankom osiguranja prestaje i obveza doprinosa prema tom statusu a prestanak utvrđuje Porezna uprava na temelju podataka nositelja osiguranja (zavoda).

S danom ukrcaja nastaje obveza osiguranja po toj osnovi te prema novom statusu u osiguranju i obveza doprinosa na način kako je to propisano odredbama Pomorskog zakonika i Zakona o doprinosima. Obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava na temelju podataka o početku osiguranja što joj ih dostavljaju nositelji osiguranja (zavodi). Obveze po ovom statusu traju sve do iskrcaja odnosno do prestanka osiguranja po ovoj osnovi.

3. Privremena obustava obavljanja obrta

Osoba koja obavlja samostalnu djelatnost obrta i po toj je osnovi prijavljena na obvezna osiguranja a zaposli kao pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi tada ima obvezu osiguranja po toj osnovi, prema posebnom, propisu – Pomorskom zakoniku. Ako, za vrijeme ukrcaja na brodu privremeno obustavi obavljanje obrta tada bi nositelji osiguranja (zavodi) trebali, na temelju prijave tuzemnog poslodavca ili lučke kapetanije i sukladno odredbama Pomorskog zakonika (članak 129. stavci 2. odnosno 3.) utvrditi status u obveznom osiguranju po toj osnovi. Istovremeno bi, po službenoj dužnosti, trebali utvrditi i prestanak statusa u osiguranju po osnovi obrta. Navedeno znači da je u ovom slučaju, za postupak utvrđivanja statusa u osiguranju, nebitna činjenica da je obavljanje obrta privremeno obustavljeno ali je ta činjenica bitna za određivanje obveze doprinosa.

Porezna uprava će, slijedom podataka o statusu u osiguranju što će ga zaprimiti od nositelja osiguranja (zavoda):

– utvrditi prestanak obveze utvrđene prema statusu u osiguranju po osnovi obrta, te
– utvrditi obveze prema novoj osnovi osiguranja (pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi) i prema mjesečnoj osnovici propisanoj Naredbom ministra mora, te
– ovisno o dohotku ostvarenom od samostalne djelatnosti obrta utvrditi obvezu doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti prema podacima iz godišnje prijave poreza na dohodak.

4. Nastavak poslovanja obrta i za vrijeme dok je nositelj ukrcan na brodu

Na osobu koja se zaposli kao pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi a za vrijeme u kojemu je ukrcan obrt nastavi s poslovanjem, putem poslovođe, sukladno odredbi članka 27. Zakona o obrtu primjenjuje se isti postupak kako je to opisano pod 3.

Povratak na mišljenja