Procjena vrijednosti nekretnina

Datum: 30.06.2014, Ponedjeljak
Autor: D.P.B.

U novijoj pravno-gospodarskoj povijesti po prvi puta se u nas donosi propis o procjeni vrijednosti nekretnina. U  Narodnim novinama broj 74/2014. objavljena je Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina, a ista je stupila na snagu 26. lipnja 2014.  Navedenom Uredbom se u nas uređuje područje procjene vrijednosti nekretnina, a posebno se uređuje: tko može procjenjivati nekretnine, na temelju kojih podataka i kojim se metodama nekretnine mogu procjenjivati.
Procjenu vrijednosti nekretnina sukladno Uredbi provode ovlašteni sudski vještaci za procjenu nekretnina ili ovlašteni sudski procjenitelji.
Uredbom se propisuju tri temeljne metode procjene vrijednosti nekretnina: metoda usporedbe (u Uredbi se naziva "poredbena metoda"); , prihodovna i troškovna metoda kojima se definiraju načini odabira metode procjene prema vrsti nekretnine. Uredba predviđa donošenje pravilnika kojim se razrađuju i detaljnije opisuju metode procjene nekretnina te nužni parametri za izradu procjena.
Uredba između ostalog uređuje: način procjene prava građenja, prava služnosti, prava stanovanja i prava plodouživanja, način procjene površina javnih namjena te način procjene naknade za izvlaštene nekretnine. Istom se uređuje način pribavljanja i evaluacije podataka za procjenu vrijednosti nekretnina, a obvezuju se i javni bilježnici da jedan primjerak isprave o prodaji ili drugom načinu raspolaganja nekretninom dostave jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave u definiranom roku, čime se stvara pretpostavka oblikovanja baze podataka o kupoprodajnim cijenama nekretnina. Možda je predmetna Uredba samo pretpostavka za donošenje dugo najavljivanog  imovinskog poreza o oporezivanju nekretnina? Ništa nije slučajno, zar ne?
 

Povratak na vijesti