Prodaja dobara na sajmu u Republici Hrvatskoj – obrtnik iz Republike Slovenije

Datum: 05.07.2016, Utorak
Klasa: 410-19/16-02/06
Davatelj: Porezna uprava

      Elektroničkom poštom (e-mail) dostavili ste nam upit u ime vašeg klijenta vlasnika obrta koji nije obveznik poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). U upitu je navedeno da predmetni slovenski obrtnik želi prodavati dobra fizičkim osobama na sajmu u Republici Hrvatskoj (na Zagrebačkom velesajmu) te ste postavili sljedeća pitanja:
1. Da li predmetni slovenski obrtnik mora biti obveznik PDV-a u Republici Hrvatskoj ako prodaje dobra na sajmu u Republici Hrvatskoj samo jedan put godišnje?
2. Da li je predmetnom slovenskom obrtniku za prodaju dobara na sajmu potreban PDV identifikacijski broj u Republici Hrvatskoj te ako jest kakav je postupak dodjele PDV identifikacijskog broja?
Na postavljena pitanja odgovaramo u nastavku.
      Slovenski porezni obveznik koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj, mora se registrirati za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj sukladno članku 77. stavku 5. točki 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14) u slučaju da, kako je navedeno u upitu, želi prodavati dobra fizičkim osobama na sajmu u Republici Hrvatskoj te ukoliko ne može prenijeti poreznu obvezu na kupca. Predmetni porezni obveznik mora zatražiti dodjelu hrvatskog PDV identifikacijskog broja kako bi mogao u Republici Hrvatskoj obavljati isporuke dobara. Porezni obveznik zahtjev za dodjelom PDV identifikacijskog broja podnosi Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, 10020 Zagreb, a danom dodjele PDV identifikacijskog broja ujedno se upisuje u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj.
      U vezi registriranja za potrebe PDV-a napominjemo da je postupak registriranja dostupan na internetskoj stranici Porezne uprave kojeg možete vidjeti ovdje
      Slovenski porezni obveznik koji je registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan je za isporuke na sajmu izdati račun u skladu s hrvatskim poreznim propisima te je na računu koji izdaje prilikom isporuke dobara obvezan obračunati hrvatski PDV. 
      Odredbama članka 54. stavka 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15 i 44/16) propisano je da su porezni obveznici dužni izdavati račune te voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza.
      Prema odredbama članka 54.a Općeg poreznog zakona računi za gotovinski promet, isječci vrpce ili potvrdnice iz naplatnih uređaja moraju sadržavati najmanje sljedeće podatke:
1. broj i nadnevak izdavanja,
2. ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge te naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice i sl.),
3. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,
4. ukupni iznos naknade i poreza razvrstani po poreznoj stopi.
      U skladu s naprijed navedenim zakonskim odredbama, slovenski porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan je izdati gotovinski račun pri prodaji dobara fizičkim osobama na sajmu u Republici Hrvatskoj koji mora sadržavati podatke iz članka 54.a Općeg poreznog zakona.
      Napominjemo da je Uputa o obvezi izdavanja računa prema propisima iz nadležnosti Porezne uprave objavljena na internetskoj stranici Porezne uprave i dostupna ovdje
      Slovenski porezni obveznik koji je registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj nije obvezan fiskalizirati račune izdane za prodaju dobara fizičkim osobama na sajmu u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama članka 3. Zakona o fiskalizaciji (Narodne novine broj 133/12) kojima je propisano da se obveznikom fiskalizacije smatra:
1. fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona o porezu na dohodak te
2. pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit prema članku 2. Zakona o porezu na dobit
za sve djelatnosti za koje je, prema odredbama posebnih propisa, obveznik izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge.
      Slovenski porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj obveznik je podnošenja prijava PDV-a (Obrazac PDV) koje podnosi do 20-og dana u mjesecu za prethodni mjesec. Prijava PDV-a podnosi se elektroničkim putem nadležnoj ispostavi Porezne uprave, a to je u konkretnom slučaju Porezna uprava, Područni ured Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, 10020 Zagreb.
 

Povratak na mišljenja