Prodaja vraćenog objekta leasinga – prijevremeni raskid ugovora

Datum: 07.09.2012, Petak
Klasa: 410-01/12-01/1067
Davatelj: Porezna uprava

Društvo „O“ leasing d.d. obratilo nam se upitom u vezi poreznog tretmana kod prodaje vraćenoga objekta leasinga (osobno vozilo, plovilo namijenjeno razonodi, zrakoplov) nakon raskida ugovora o financijskom leasingu zbog nemogućnosti naplate. Zbog promjena Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, od 1. ožujka 2012. više nije moguć odbitak pretporeza za nabavu dobara i usluga za potrebe reprezentacije, te za nabavu i najam plovila, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima pa primatelji leasinga koji su nabavili osobno vozilo nakon 01. ožujka 2012. godine ne mogu odbiti pretporez po ulaznom računu te sukladno tome niti ovjeriti ispravak (smanjenje) pretporeza u slučaju da se naknadno promijeni porezna osnovica zbog nemogućnosti naplate, odnosno da se raskine ugovor o financijskog leasingu. Obzirom na navedeno, zatraženo je pojašnjenje da li se navedena isporuka smatra kao isporuka krajnjem potrošaču te koji porezni tretman ima takav objekt leasinga (osobno vozilo, plovilo namijenjeno razonodi, zrakoplov) u daljnjoj prodaji od strane leasing društva trećim osobama.

Porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i slično) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnošću što je propisano odredbom članka 2. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. - 22/12., dalje: Zakon).

Prema odredbi članka 8. stavka 3. Zakona i članka 55. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09. - 64/12) ako se naknadno umanji naknada zbog različitih vrsta popusta koje isporučitelj daje primatelju, kao što su popusti zbog ranijeg plaćanja (casta sconto), rabati i druge vrste odobrenja (bonifikacija) ili zbog nemogućnosti naplate, tada se umanjuje porezna osnovica na način da isporučitelj i primatelj ispravljaju poreznu osnovicu odnosno porez i pretporez. Smanjenje porezne osnovice po osnovi naknadnih umanjenja smije se provesti kod isporučitelja tek nakon ispravka pretporeza kod primatelja o čemu je primatelj obvezan pisano izvijestiti isporučitelja.

U konkretnom slučaju dolazi do prijevremenog raskida ugovora o financijskom leasingu, pri čemu davatelj leasinga uzima predmet leasinga, a do tada uplaćene rate zadržava kao naknadu za korištenje predmeta leasinga. Mišljenja smo da u takvom slučaju davatelj leasinga može temeljem pisane obavijesti najmoprimatelja o tome da nije koristio pravo na odbitak pretporeza ispraviti poreznu osnovicu prema članku 8. stavku 3. Zakona, pri čemu napominjemo da je ispravak porezne osnovice moguć u onom dijelu za koje nije izvršeno plaćanje predmeta leasinga.

Prilikom daljnje prodaje predmeta leasinga koji je vraćen, davatelj leasinga obvezan je obračunati porez na dodanu vrijednost.

Povratak na mišljenja