RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika prema novom pravilniku

Pror - 1.2010, str. 1

Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika prema novom pravilniku Donesen je novi Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika koji se primjenjuje od 3. studenoga 2009. Subjekti (RKP korisnici) koji su ga u nekoj od prethodnih godina predali i dobili status proračunskog ili izvanproračunskog korisnika, zbog izmijenjenog obrasca, nemaju obvezu ponovne predaje.

1. Uvod

2. Status proračunskog i izvanproračunskog korisnika

3. Sadržaj registra

4. Način vođenja registra

5. Postupak stjecanja statusa proračunskog korisnika

6. Postupak stjecanja statusa izvanproračunskog korisnika

7. Promjene podataka u registru - Obrazac PRKP

8. RKP broj

9. Specifični proračunski korisnici

Pripreme godišnjeg obračuna za 2009. u proračunskom računovodstvu

Pror - 1.2010, str. 5

U 2009. nije mijenjan sustav proračunskog računovodstva. Gotovo se svi financijski izvještaji, za poslovanje u 2009., predaju do 16. veljače 2010. Stoga provjeru podataka iskazanih na knjigovodstvenim računima treba obaviti što prije. Provjera podataka iskazanih na knjigovodstvenim računima jedan je od oblika pripreme za utvrđivanje rezultata poslovanja. U pripremama za sastavljanje financijskih izvještaja pozornost treba obratiti na raznovrsna usklađenja. Knjiženja istovrsnih poslovnih promjena trebaju biti jednaka. Iako je računovodstveni propis odredio sustave knjiženja, u nekim ih se okolnostima ne može dosljedno slijediti. Ta odstupanja nisu pogrešna. Ona se moraju, ako su opravdana, uvažiti pri kontroli prometa pojedinih knjigovodstvenih računa. Sastavni dio ovog članka je tablični pregled knjiženja objavljenih 2009. u časopisu RRiF u stalnoj rubrici Praktikum proračunskog računovodstva.

1. Uvod

2. Jednostavno ili dvostavno knjigovodstvo

3. Provjera pozicija dvostavnog knjigovodstva

4. Zaključak

Godišnji popisi kod proračuna i proračunskih korisnika

Pror - 1.2010, str. 23
Točnost iskazivanja poslovnih promjena provjerava se popisom (inventurom) imovine i obveza. Po obavljenom se popisu uspoređuju knjigovodstveni podatci sa stvarnim podatcima, dakle onima koji su utvrđeni popisom. O tome kako nadoknaditi manjak odnosno kako postupati s viškom odlučuju u pravnim osobama osobe odnosno tijela koja su za to ovlaštena. Knjigovodstvo samo iskazuje razlike i način njihova likvidiranja. Računovodstveni propisi proračunskog sustava postavili su neka posebna pravila popisa i uvjetuju način iskazivanja popisnih razlika u poslovnim knjigama. Proračunski računovodstveni sustav nije mijenjan tijekom 2009. Stoga će se popis i sve aktivnosti oko njega napraviti na jednak način kao i za 2008. Neće biti niti razlika u knjigovodstvenom iskazivanju popisnih razlika.

Regionalne razlike u Hrvatskoj

Pror - 1.2010, str. 32

Definiranje regionalne razvojne politike i donošenje strategije regionalnog razvoja prioritet je Republike Hrvatske radi produbljivanja društveno-gospodarskih razlika i razvojnih mogućnosti unutar zemlje, odnosno u različitim dijelovima zemlje te među različitim društvenim skupinama. Republika Hrvatska nastoji u potpunosti integrirati svoje gospodarstvo i tržište u globalni kontekst te osigurati uvjete da svi dijelovi zemlje budu sposobni natjecati se u tom okruženju. Bitan čimbenik koji utječe na porast značenja regionalne politike je pristupanje Europskoj uniji i korištenju fondova Europske unije, a radi smanjenja unutarnjih regionalnih razlika i stvaranja uvjeta koji bi omogućili Republici Hrvatskoj da se što brže približi prosječnoj razini društveno-gospodarskog razvoja Europske unije.

1. Uvod

2. Regionalna politika EU

3. NUTS klasifikacija

4. Akualni okvir za regionalnu politiku RH

5. Regionalne razlike u RH

6. Instrument pretpristupne pomoći - IPA

7. Operativni program za regionalnu konkuretnost 2007. - 2009.

8. Ljudski - intelektualni kapital u ulozi stvaranja nove vrijednosti

9. Umjesto zaključka

Izbori za predsjednika Republike Hrvatske

Pror - 1.2010, str. 39
U nedjelju 27. prosinca 2009. održat će se izbori za predsjednika Republike Hrvatske. Riječ je o petim predsjedničkim izborima do sada. Povodom tih izbora ovom će se prigodom ukratko prikazati ustavne i zakonske odredbe kojima je uređena izborna procedura. Prikazane su ukratko sve izborne faze – od kandidiranja, objave kandidacijskih lista, izborne promidžbe pa do samog postupka odnosno metode izbora.

Prigodne nagrade državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u javnim službama

Pror - 1.2010, str. 42

Pravo na dar djetetu u prigodi dana sv. Nikole i božićnica nisu prava koja su propisana zakonom, nego su to materijalna prava koja pripadaju državnom službeniku i namješteniku na temelju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te službeniku i namješteniku u javnim službama na temelju Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

1. Uvod

2. Pravo na dar djetetu u prigodi dana Sv. Nikole i božićnica

3. Dar djetetu u prigodi dana Sv. Nikole i božićnica u javnim službama

Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Pror - 1.2010, str. 44
U skladu s odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, za tumačenje odredaba i praćenje primjene tog ugovora ugovorne su strane imenovale Zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora. Zajednička komisija svojim tumačenjima olakšava ugovornim stranama primjenu odredaba zaključenoga Kolektivnog ugovora te osigurava pravilno i jednako postupanje u vezi s otvorenim pitanjima ostvarivanja ugovorenih prava državnih službenika i namještenika. U nastavku dajemo tumačenja Zajedničke komisije sa šeste, sedme i osme sjednice održane 20. svibnja 2009., 6. srpnja 2009. i 27. listopada 2009. Tumačenja Zajedničke komisije s prve i druge sjednice objavili smo u Prilogu proračuna i proračunskih korisnika uz RRiF br. 4/09., a tumačenja Zajedničke komisije s pete i šeste sjednice u Prilogu proračuna i proračunskih korisnika uz RRiF br. 8/09.

Povodom jednog tumačenja materijalnih prava državnih djelatnika

Pror - 1.2010, str. 48

Zajednička komisija za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike dala je jedno tumačenje u vezi s pravom na dnevnicu kada se putuje u inozemstvo. To je tumačenje otvorilo pitanje u vezi s poreznim priznavanjem isplata u vezi sa službenim putom u inozemstvo kada je na tom putu osigurana prehrana.
U ovom se članku daje to mišljenje i naš komentar tog mišljenja.

Pregled zaključaka uz Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Pror - 1.2010, str. 50
U ovom se članku daje drugi dio pregleda zaključaka Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja sa sjednica održanih u 2005., 2006., 2007. i 2008. U časopisu RRiF 11/09. objavljen je prvi dio tih zaključaka.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)