Prilog proračun i proračunski korisnici 5/2013

Web izdanje 24,89
Način i uvjeti zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Predmet nabave
Autor: Renata TOMLJENOVIĆ, dipl. iur.
Dokumentacija u otvorenom postupku javne nabave
Autor: Sandra PERKO , dipl. oec.
Što donosi novi Zakon o pravu na pristup informacijama
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur
Promišljanja o primjeni čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama
Autor: Danijela ROMIĆ , univ. spec. admin. publ.
Smjenski i dvokratni rad u školama
Autor: Fadila BAHOVIĆ , dipl. oec.
Utjecaj smanjenja plaća u državnoj službi na smanjenje plaća u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Volonterstvo prema Zakonu o volonterstvu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Tumačenja odredaba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.